Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

ΝΑΡ: ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΩΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ - ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΡ*

Το πολιτικό μέτωπο αποτελεί την πολιτικά απο-φασιστική συνιστώσα της επαναστατικήςπρωτοπορίας, του «κόμματος με την ευρεία καιιστορική έννοια». Υπό μια έννοια, στο πεδίο αυτό«συναντιούνται»-συνενώνονται-συγκροτούνται ηστρατηγική με την τακτική, οι αγώνες με τις ιδέες, το μαζικό κίνημα με το κόμμα. Άρα, αποτελεί κοινωνικοπολιτική διαδικασία-μορφή συγκρότησηςπου εμπεριέχει μετασχηματισμένα και το μαζικόκίνημα και το κόμμα, αποτελεί πεδίο συνάντησης του κόμματος με τις ανολοκλήρωτες-αντιφατικέςπρωτοπορίες της μαζικής και πολιτικής πάλης, μεπυρήνα τη συνολικού χαρακτήρα αντιπαράθεσηστην κυρίαρχη αστική στρατηγική.

Η ανάγκη και η δυνατότητά του στον καπιταλισμό προκύπτουν από την ανάγκη και τη δυνατό- τητα συσπείρωσης δυνάμεων σε συνολικήπολιτική βάση και σε αντιπαράθεση –από θέσεις ανατροπής και εργατικής χειραφέτησης– με τηνκύρια στρατηγική κατεύθυνση της αστικής πολιτικής. Από το ότι η πάλη για την απόκρουση, τονκλονισμό και την ανατροπή αυτής της πολιτικής ξεδιπλώνεται από πολλές αφετηρίες. Κινείται σεπολλούς παραποτάμους. Εκτυλίσσεται με πολλά –συχνά αντιφατικά ή ανολοκλήρωτα– επίπεδα συνείδησης. Για να είναι, όμως, αποτελεσματική καινικηφόρα, πρέπει να συγκεντρώνεται πολιτικάενάντια στην «καρδιά» αυτής της πολιτικής καιστους φορείς της. Και, τέλος, από το ότι οι στρατη- γικές επιλογές, οι ιδέες αλλά και οι μαχητικοί αγώ-νες έχουν αποτελέσματα, αλλάζουν τουςσυσχετισμούς μόνο αν συμπυκνώνονται και μετα-σχηματίζονται σε συνολικό επίπεδο, στην πάλη για την ανατροπή της στρατηγικής του κεφαλαίου σε κάθε φάση.

Το πολιτικό μέτωπο είναι αποτελεσματικό αν χτίζεται πάνω στις κύριες διαχωριστικές γραμμές πουθέτουν το σύστημα, η κυρίαρχη στρατηγική του καιη εξέλιξη της ταξικής πάλης, αν συνδέει αποτελε-σματικά την πάλη αυτή με τον επαναστατικό δρόμο, την επανάσταση και την κομμουνιστική απελευθέ-ρωση. Η ως τώρα εμπειρία (Λαϊκά Μέτωπα, αντιφα-σιστικό μέτωπο ΕΑΜ, αντινεοφιλελεύθερο μέτωπο,λατινοαμερικάνικα πειράματα κ.λπ.), σε διαφορετικές συνθήκες, περιόδους και συσχετισμούς, αναδει-κνύει την ορθότητα της θέσης αυτής. Καθώς, παρά τις ηρωικές μάχες τους και τις σημαντικές αλλά πρόσκαιρες επιτυχίες τους, τα μέτωπα αυτά, άλλοτε γιατί επικέντρωσαν στην πολιτική μορφή και όχι στην ουσία της αστικής στρατηγικής (αντινεοφιλε-λεύθερο), άλλοτε γιατί ο κυβερνητισμός «κατάπιε» τη μαζική δράση των εργαζομένων, άλλοτε γιατί ηδευτερεύουσα πλευρά κυριάρχησε στη βασική (τοεθνικοαπελευθερωτικό έναντι του κοινωνικοταξικού), άλλοτε γιατί δεν ανταποκρίθηκαν στην εξελισ-σόμενη δυναμική της ταξικής πάλης και τηνκλιμάκωση της αστικής επίθεσης, τελικά ηττήθηκαν. Στο πλαίσιο του μετώπου διαμορφώνεται πάντα μιαδιαλεκτική σχέση μεταξύ ενότητας και διαπάλης για την κατεύθυνση και την προοπτική του. Στο έδαφος αυτής της σχέσης, αναπτύσσονται και παρεμβαί-νουν δυνάμεις-τάσεις που διευκολύνουν τον βαθύ- τερο και ανώτερο μετασχηματισμό του (τόσο απόάποψη περιεχομένου όσο και από άποψη μορφής),αλλά και δυνάμεις-τάσεις που το νοθεύουν με ρεφορμιστικές ταλαντεύσεις, το καθηλώνουν στον«ελάχιστο κοινό παρονομαστή». Αυτή η συνύπαρξη και αντιπαράθεση είναι αντικειμενική. Σχετίζεται με τον πολύμορφο τρόπο που αναπτύσσονται τα ρεύ-ματα ριζοσπαστικοποίησης και δεν μπορεί να αποφευχθεί με την αναζήτηση «έτοιμων» και «χημικάκαθαρών» αντικαπιταλιστικών δυνάμεων. Η κομ-μουνιστική πρωτοπορία εργάζεται για να κερδίζειέδαφος, να ηγεμονεύει στην κατεύθυνση και την πρακτική του η δεύτερη τάση και θεωρεί ότι η ισχυ-ροποίηση της κατεύθυνσης αυτής είναι απολύτωςαναγκαία –με βάση τα χαρακτηριστικά της ταξικήςπάλης γενικά αλλά και στη σημερινή φάση–, ενώνεικαι δεν αποσυσπειρώνει το αντικαπιταλιστικό δυ-ναμικό, του δίνει δύναμη και προοπτική.

Το πολιτικό μέτωπο, συνεπώς, είναι το πεδίο, μεκαθοριστικό το ρόλο της κομμουνιστικής πρωτοπο-ρίας, μετασχηματισμού της τακτικής σε επαναστα-τική τακτική και της στρατηγικής γενικά σεστρατηγική της αντικαπιταλιστικής επανάστασης-κομμουνιστικής απελευθέρωσης. Είναι, ταυτόχρονα,πεδίο που «ανακαλύπτει» κάθε φορά την πολιτικήγραμμή σύνδεσης της τακτικής με τη στρατηγική. Ζη-τήματα καθοριστικής σημασίας και τα δύο, καθώς στην Αριστερά βαραίνει η εγκατάλειψη και τελικά ηεξάλειψη της επαναστατικής στρατηγικής είτε η χά-ραξη τακτικής στα όρια των δυνατοτήτων του καπι-ταλισμού και του εξανθρωπισμού του είτε η αποσύν-δεση και ο πλήρης διαχωρισμός τακτικής και στρα-τηγικής είτε η αντιδιαλεκτική συγχώνευσή τους. Όλααυτά είχαν καταστροφικές συνέπειες και οδήγησαν τα εργατικά και κομμουνιστικά κόμματα στην αδιέξοδη ταλάντευση ανάμεσα στον οπορτουνισμό καιτο σεχταρισμό.

Το πολιτικό μέτωπο είναι αποτελεσματικό ότανείναι εξελισσόμενο, όταν στις στροφές της ταξικήςπάλης μετασχηματίζεται για να ανταποκριθεί στακαθήκοντα που τίθενται. Στις σημερινές συνθήκες, το μέτωπο απαιτείται να είναι αντικαπιταλιστικό, αντι ΕΕ, αντικυβερνητικό, με ισχυρή εντός του την παρουσία των επαναστατικών - κομμουνιστικών τάσεων. Να είναι ικανό να μετασχη-ματίζεται σε επαναστατικό με κομμουνιστική κατεύθυνση την περίοδο της αναμέτρησης για τηνεξουσία και στην πορεία εγκαθίδρυσης της εργα- τικής εξουσίας, και να περνά σε άλλο επίπεδο στηνπερίοδο της μετάβασης από αυτήν στην κοινωνίαχωρίς εκμετάλλευση, τάξεις και εξουσία. Το πολιτικό μέτωπο αποτελεί ανώτερο πεδίομετασχηματισμού του αντικαπιταλιστικού αυθόρ-μητου και ημισυνειδητού σε κίνημα με συνολικήσυνείδηση αντικαπιταλιστικής ανατροπής. Του γενικού κινήματος σε οργανωμένο επαναστατικόρεύμα, με δικούς του θεσμούς, όργανα και εμ-βρυακές μορφές της αυριανής εργατικής δημο-κρατίας. Στηρίζεται και στηρίζει όλα ταεμβρυώδη ανεξάρτητα όργανα άσκησης εργατι-κής πολιτικής και συμβάλλει στην επεξεργασία της πολιτικής τακτικής και της επαναστατικής θε-ωρίας και στρατηγικής, και στη μετατροπή τουαποσπασματικού αυθόρμητου κοινωνικού αγώνακαι του χειραγωγήσιμου πολιτικού αγώνα σε συ-νειδητό πολιτικό αντικαπιταλιστικό-επαναστα- τικό αγώνα της εργατικής τάξης και τωνσυμμάχων της.Το μέτωπο αποτελεί πεδίο αγωνι-στικής συνάντησης, πολιτικού και πρακτικού δια-λόγου, γόνιμης αντιπαράθεσης και επίδρασης, και τελικά συμπόρευσης των επαναστατικών και κομ-μουνιστικών δυνάμεων με πολιτικές τάσεις καιδυνάμεις που κινούνται με αντιφατικό, περιορι-σμένο αλλά ριζοσπαστικό τρόπο –πολιτικά καιπρακτικά– κατά της κυρίαρχης αστικής στρατηγικής και του συστήματος, έστω και αν έχουν ρε-φορμιστικές ταλαντεύσεις. Αποτελεί πεδίο ενότη- τας στη δράση των δυνάμεων αυτών, αλλά καιδιαπάλης ανάμεσα στις τάσεις που «σπρώχνουν» τον πολύμορφο ριζοσπαστισμό προς τον επανα-στατικό μετασχηματισμό και σε εκείνες που τον«αφήνουν στη μέση του δρόμου». Αποτελεί, επο-μένως, τη βασική πλευρά ενός πιο μόνιμου καισταθερού μετασχηματισμού αυτών των ριζοσπα-στικών δυνάμεων σε επαναστατική κατεύθυνση,πεδίο δοκιμασίας της ικανότητας του κομμουνι-στικού κόμματος να ασκεί ηγεμονική επίδρασησε μια ευρύτερη –έστω ακαταστάλακτη– ριζο-σπαστική αγωνιστική κίνηση και τις δυνάμεις που τη συμπυκνώνουν πολιτικά. Δηλαδή, πεδίο όχιμόνο αντικαπιταλιστικής ενότητας, αλλά και δια-χωρισμού από την επιρροή της αστικής πολιτικήςκαι διαπάλης για την ηγεμονία στο εσωτερικό τουκινήματος.

Το πολιτικό μέτωπο στην εξέλιξή του συνενώνει-συγκροτεί δυνάμεις, μετασχηματίζοντάς τεςσε ανώτερο επίπεδο, δημιουργώντας την ανα- γκαία ευρύτερη πολιτική δυναμική που υπερβαίνει την απλή πρόσθεσή τους. Συνενώνει τις πρωτοπό-ρες δυνάμεις και πτέρυγες του κινήματος, τις ριζο-σπαστικές-ταξικές συλλογικότητες που δρουν στοπεδίο του πολιτισμού, της θεωρίας, των πολιτικώνζητημάτων, τα εργατικά και αριστερά κόμματα και το κομμουνιστικό κόμμα με κέντρο βάρους τοπεδίο της συνολικής εργατικής πολιτικής πάλης –που δεν ταυτίζεται με το πλαίσιο και τους θεσμούς του αστικού κοινοβουλευτικού συστήματος. Το μέ- τωπο είναι ο πολιτικά αποφασιστικός-υλικός φο-ρέας της αντικαπιταλιστικής επαναστατικήςπολιτικής, του πολιτικού περιεχομένου και τωνδρόμων υλοποίησής της. Εδράζεται σε μια διαλε-κτική σχέση στην οποία το καθοριστικό είναι οισκοποί, το περιεχόμενο της εργατικής πολιτικήςκαι το αποφασιστικό τα μέσα, οι φορείς που τηνπροωθούν.

Σε ό,τι αφορά τις μορφές συγκρότησης, η λογική του πολιτικού μετώπου υπηρετείται απόέναν πλούτο κοινωνικοπολιτικών μορφών και όχιμονοδιάστατα. Μόνιμη επιδίωξη είναι να συγκλί-νουν σε μια συνολική πολιτική μορφή, η οποίαμε την προώθησή της συνενώνει τις διάφορεςάλλες μορφές και, γι' αυτό, έχει σχετική αυτοτέ-λεια και σχετικό προβάδισμα. Κοινό σημείο τωνμορφών αυτών είναι ο συνολικός πολιτικός χα-ρακτήρας, η αντίθεση στην κύρια αστική στρα- τηγική και η διάθεση σύγκλισης για τηνανατροπή του κοινού αντιπάλου. Κεντρικές συ-νεργασίες πολιτικών χώρων, συμπράξεις πολιτι-κών δυνάμεων και αγωνιστών (όπως ηΑΝΤΑΡΣΥΑ), έντυπα, πρωτοβουλίες όπως η κί-νηση κατά της ΕΕ ή μια κίνηση για τις δημοκρα- τικές ελευθερίες, κινήσεις όπως αυτή για ένα ταξικά ανασυγκροτημένο εργατικό κίνημα, θεω-ρητικές πρωτοβουλίες, σχήματα εργατικά ή σε γειτονιές που κατακτούν μια συνολικότερη πολι- τική φυσιογνωμία κ.ά. είναι μερικές από τις μορ-φές που συνεισφέρουν σε αυτόν το στόχο. Τούτηη πολυμορφία, ωστόσο, δεν αναιρεί –ίσα ίσαυπογραμμίζει– την ανάγκη να εξασφαλίζεται και κεντρική, συνολική μορφή συγκρότησης, καικεντρικός «πόλος» αναφοράς. Αυτό υπηρετεί σήμερα η πρόταση για τον πόλο-μέτωπο της αντι-καπιταλιστικής Αριστεράς.

Σε ό,τι αφορά το δρόμο συγκρότησης, η λογική του πολιτικού μετώπου προωθείται και «από τα πάνω» (στοιχείο που έχει σχετική προτεραι-ότητα, καθώς πρόκειται για συνολικό πολιτικό μέ- τωπο) και «από τα κάτω». Η αντιπαράθεση αυτών των δύο είναι αντιδιαλεκτική και μακριά από τηνπραγματική κίνηση των λαϊκών συνειδήσεων. Τοζήτημα, λοιπόν, δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, αλλάη διαλεκτική σχέση μεταξύ τους. Και «κινήσεις» σεεπίπεδο οργανωμένων πολιτικών δυνάμεων, «κο-ρυφών», που μπορούν να απελευθερώσουν μιαευρύτερη δυναμική, αλλά και δουλειά σε επίπεδοαγωνιστών, διάσπαρτου και ανένταχτου δυναμι-κού, ανήσυχων πρώην ψηφοφόρων ή μελώνάλλων πολιτικών ρευμάτων, που είναι πάντα το καθοριστικό

* Το "κείμενο εργασίας" παρουσιάστηκε της Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου σε ανοιχτή εκδήλωση στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.
Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.