Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Αναμνήσεις απ' το μέλλον: Γιάνης Κορδάτος, "Ο Πολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ των τάξεων στην Ελλάδα"

 

Γιάνης Κορδάτος

Ο πολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ των τάξεων στην Ελλάδα

(απόσπασμα)

Κομμουνιστική Επιθεώρησις, αρ. 11, Νοέμβριος 1924

Αρθρογραφίες στην Κομμουνιστική επιθεώρηση, 1921-1924

Εκδόσεις Συλλογή

[...] Ανασκοπούντες τα ανωτέρω δυνάμεθα ως εξής εις γενικάς γραμμάς να καθορίσομεν την σημερινήν πολιτικήν κατάστασιν.

1ον Ότι η αποσύνθεσις των δυο μεγάλων Κομμάτων της αστικής τάξεως είνε αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσεως, ήτις δεν επαρουσιάσθη ως επαναστατική ευθύς αμέσως μετά την χρεωκοπίαν της ιμπεριαλιστικής μικροαστικής πολιτικής, λόγω των μεγάλων συσσωρευθέντων εκ του πολέμου κερδών και της αδυναμίας του πολιτικού κόμματος της εργατικής τάξεως, του Κομμουνιστικού, να αναμιχθή ενεργώς και αποφασιστικώς με σύνθημα την κατάληψιν της Εξουσίας.

2ον Ήδη είνε έκδηλα τα φαινόμενα της οικονομικής κρίσεως. Η προσπάθεια δε της κεφαλαιοκρατίας να επιρρίψη επί του λαού γενικώς τα βάρη της καταστροφής (φόρους, πρόσφυγας, κλπ) και ακόμη η αδυναμία της συναγωνισθή το ξένον κεφάλαιον την αναγκάζει να καταφύγη εις μέτρα βίαια δια μέσου του Κράτους και δια της δημιουργίας φασιστικών οργανώσεων κατά της οργανωμένης εργατικής τάξεως, ώστε αύτη (η εργατική τάξις) δια του υποβιβασμού των ημερομισθίων, αυξήσεως ωρών εργασίας κλπ. να πληρώση μέρος ή και το όλον των διαφυγόντων κερδών εκ του ανταγωνισμού του εντοπίου κεφαλαίου με το ξένον και ν' αναλάβη την συντήρησιν των προσφύγων και την εγκατάστασίν των.

3ον Η προσπάθεια αύτη της κεφαλαιοκρατίας έχει ως συνέπειαν την όξυνσιν του αγώνος των τάξεων και μοιραίως την ισχυροποίησιν της επαγγελματικής συνειδήσεως των εργατών και την εξάπλωσιν του Κομμουνισμού.

4ον Ο πολιτικός αγών υπό μορφήν καθεστωτικήν δεν θα συνεχισθή εντός του πολιτικού πλαισίου του αστικού καθεστώτος, ήτοι μεταξύ βενιζελισμού και αντιβενιζελισμού, υπό το σύνθημα της αστικής αβασιλεύτου Δημοκρατίας ή της βασιλευομένης. Τοιαύτη πιθανότης δεν υπάρχει, εκτός εάν το πολιτικόν Κόμμα της εργατικής τάξεως, το Κομμουνιστικόν, δείξει πολιτικήν ανεπάρκειαν και δεν εμφανίση και εις το μέλλον πολιτικήν δράσιν ανάλογον με την περίοδο που διερχόμεθα.

[...]

Η ελληνική κεφαλαιοκρατία [...] δια να έχη την υποστήριξην και του ξένου κεφαλαίου και κατ' ακολουθίαν η οικονομική και πολιτική αυτή υποδούλωσις της χώρας θα έχη ως συνέπειαν δια τους εργάτας και τας λαϊκάς και προσφυγικάς μάζας πολιτικάς και οικονομικάς πιέσεις αγνώστους μέχρι τούδε υπό τη μορφή φασιστικών συλλόγων, διαλύσεως των εργατικών οργανώσεων, κηρήξεως εν διωγμώ του Κ.Κ. και λοιπών άλλων τρομοκρατικών ενεργειών και πράξεων. Άλλωστε η έναρξις του διωγμού έγινε και αι τελευταίαι καταδιώξεις, εξορίαι εις την Μακεδονίαν, Θράκην και αλλαχού αποτελούν ασφαλώς το προοίμιον γενικωτέρου συστηματικού διωγμού. - Το Κ.Κ εγκαίρως προείδε την τοιαύτην τροπήν της καταστάσεως και εγκαίρως προέβλεψε την γενικήν επίθεσιν της αστικής τάξεως. - Αλλά γεννάται το ερώτημα εκ των ανωτέρω, είνε απολύτως επαναστατική η κρίσις; Και αν ναι, τίθεται ενώπιον του προλεταριάτου ζήτημα καταλήψεως της εξουσίας;


Πριν δώσωμεν απ' ευθείας απάντησιν εις τα ανωτέρω ερωτήματα πρέπει να εξετάσωμεν και να αναλύσωμεν ποιός είνε ο θεμελιώδης νόμος των Επαναστάσεων. Και εις το ερώτημα αυτό την απάντηση θα την δώση ο ίδιος ο Λένιν απ' το βιβλίο του ο "Εξτρεμισμός." [...] Μόνον όταν 'κατώτερα στρώματα' δεν θέλουν πλέον το παληό καθεστώς και όταν 'ανώτερα στρώματα' δεν μπορούν να εξακολουθήσουν να ζουν στο παληό καθεστώς, τότε μόνο μπορεί να θριαμβεύση η Επανάστασις. Μ' άλλα λόγια η αλήθεια αυτή εκφράζεται με την πρότασιν: 'η Επανάστασις είνε αδύνατη χωρίς μια Εθνική κρίση γενική και των εκμεταλλευτών και των εκμεταλλευομένων.'


Διότι ναι μεν η κυβερνώσα τάξις ευρίσκεται προ αδιεξόδου και αδυναμίας να κυβερνήση [...] αλλά τα 'κατώτερα' στρώματα των εκμεταλλευομένων ακόμη δεν έφθασαν εις τοιούτον βαθμόν πολιτικής συνειδήσεως ώστε να σκέπτωνται την ανάγκην της επαναστάσεως: και ο ίδιος ο Λένιν λέγει "πρέπει πρώτα-πρώτα να επιτύχουμε να καταλάβη η πλειοψηφία των εργατών (ή εν πάση περιπτώσει η πλειοψηφία των συνειδητών, των σκεπτόμενων, των δρώντων πολιτικώς ηγετών) εξ ολοκλήρου την ανάγκη της επαναστάσεως και να είνε έτοιμη να θυσιάση τη ζωή της γι' αυτήν."


Δια να πραγματοποιηθή ο απαραίτητος αυτός όρος έπρεπε και πρέπει το Κόμμα μας να γίνη Κόμμα μαζών. Πρέπει δε να έχωμεν και την ειλικρίνειαν και το θάρρος να το είπωμεν ότι ακόμη δεν είμεθα Κόμμα μαζών με την πραγματική σημασία του όρου. Εκάναμε όμως πολλά θετικά βήματα προς τα εκεί ώστε να είμεθα αισιόδοξοι δια το προσεχές μέλλον.

O Αλέξης Τσίπρας στο Δελτίο του Άλτερ

ΤΙ ΕΛΕΓΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ…

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΨΙΝ ΤΟΥΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ!!! ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΨΗΝ ΤΗΣ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ...ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΏΝΕΙ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο ΧΑΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΩΣ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ....ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.


Να πουν οι πολίτες το «μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι» στη νέα δανειακή σύμβαση, ζήτησε ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, προαναγγέλλοντας δημοψήφισμα για τη συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου και για τα μέτρα που θα τη συνοδεύουν. «Έχουμε εμπιστοσύνη στους πολίτες», η εντολή τους θα μας δεσμεύσει όλους, πρόσθεσε και συμπλήρωσε: «Λέμε "όχι" στις εθνικές εκλογές τώρα γιατί θα ήταν υπεκφυγή και θα οδηγούσε σε διχόνοιες.
«H απάντηση του λαού δεν αφορά την εκλογή προσώπων και κομμάτων. Εξίσου κορυφαία δημοκρατική λειτουργία είναι η κατάθεση της θέσης κάθε πολίτη. την ώρα που το πολιτικό σύστημα βάλλεται έχουμε χρέος να προτάξουμε το ρόλο και την ευθύνη του πολίτη. Αυτό είναι το δημοψήφισμα», είπε ο κ. Παπανδρέου και συμπλήρωσε: «Για τη νέα σύμβαση πρέπει να πάμε σε δημοψήφισμα. Για μια εθνική απάντηση στο μείζον εθνικό ερώτημα. Ο λαός πρέπει να τοποθετηθεί. Θέλει να υιοθετήσουμε τη νέα συμφωνία ή θέλει να την απορρίψουμε;»Το δημοψήφισμα τοποθετείται στις αρχές Ιανουαρίου, όταν θα είναι έτοιμη η νέα δανειακή σύμβαση.


Με τον τρόπο αυτό, αν και ο κ. Παπανδρέου απέρριψε τις εκλογές, ανοίγει ο δρόμος προς μία πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο δίλημμα του δημοψηφίσματος.


«Είναι η ώρα να απαντήσει ο πολίτης υπεύθυνα. Θέλει να την υλοποιήσουμε ή να την απορρίψουμε. Αν δεν την θέλει ο λαός δεν θα εφαρμοστεί. Εάν ναι θα προχωρήσουμε», ανέφερε ο κ. Παπανδρέου κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ.


Παράλληλα, ο πρωθυπουργός θα ζήτησει την Τρίτη να κινηθεί η διαδικασία για ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, εν όψει των επόμενων αλλαγών, λέγοντας ότι «περισσότερο από ποτέ, είναι αναγκαία και η έκφραση της εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση».


Η κυβέρνηση, τόνισε ο κ. Παπανδρέου, διαθέτει την δεδηλωμένη και έχει δύο χρόνια μπροστά της για να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της.


Νωρίτερα, ο κ. Παπανδρέου είχε απορρίψει τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, λέγοντας ότι «θα κριθούμε στο τέλος της τετραετίας, δεν μπορούμε να παρατήσουμε τον αγώνα στη μέση γιατί έτσι συμφέρει ορισμένους». Απέρριψε παράλληλα σενάρια συγκυβέρνησης και συγκατοίκησης.


Ο κ. Γιώργος Παπανδρέου πρότεινε όμως να υπάρξει συνεννόηση σε ένα πρόγραμμα βασικών αλλαγών -από τον εξορθολογισμό του κράτους έως την καταπολέμηση της ανομίας και τις αλλαγές στην Παιδεία- το οποίο θα εφαρμόσει μετά τις κάλπες όποια κυβέρνηση κι αν εκλεγεί, με τη στήριξη της αντιπολίτευσης.


Εξάλλου, ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι «δεν δικαιολογώ σε κανένα σημείο τη βία, μπορώ να συμμεριστώ όμως την οργή του κόσμου», ενώ στηλίτευσε τη συμπεριφορά όσων «για δικούς τους λόγους καλλιεργούν φόβους, μιζέρια και ανασφάλεια» και διεμήνυσε ότι «δεν πρόκειται να δεχτούμε αμφισβήτηση του πατριωτισμού μας από κανέναν».


«Από τις αρχές τους 2012 θα υπάρχει ένα νέο τοπίο», πρόσθεσε, «θα μπορούμε να πάμε με όλες μας τις δυνάμεις όχι πια στην άμυνα, αλλά στην επίθεση: στις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος».


«Ο δρόμος αυτός δεν είναι στρωμένος με πέταλα, έχει όμως ένα τέλος» πρόσθεσε ο κ. Παπανδρέου επιχειρώντας να δείξει κάποιο φως στην άκρη του τούνελ. Παραδέχτηκε όμως ότι «δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυξήσεις μισθών αυτήν την στιγμή», μπορούμε όμως «να μιλήσουμε για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας».


«Θέλει η πλειοψηφία αστάθεια και αναρχία; Θέλουμε τον εθνικό διχασμό; Θα είναι αυτή λύση για την Ελλάδα;» αναρωτήθηκε ο κ. Παπανδρέου και πρόσθεσε ότι εάν συμπεριφερόμαστε με βία απέναντι στους εκλεγμένους εκπρόσωπους του ελληνικού λαού, εάν χωρίζουμε ο ένας τον άλλο σε εθνικόφρονες και μιάσματα, αυτό δεν υπηρετεί την πατρίδα. «Η βία, ο διχασμός και η λασπολογία δεν υπηρετεί την πατρίδα. Αν στήναμε εθνικά δικαστήρια θα λυνόταν τα προβλήματα μας;» συμπλήρωσε.

Newsroom ΔΟΛ

ΠΡΕΖΑ TV
31-10-2011

"Τρικ", χαρακτήρισε το δημοψήφισμα ο Αλ. Τσίπρας και ζήτησε εκλογές

 

Για "τρικ προκειμένου να κερδίσει χρόνο στην εξουσία η κυβέρνηση", έκανε λόγο ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στην ανακοίνωση του πρωθυπουργού για διενέργεια δημοψηφίσματος με αντικείμενο τη νέα δανειακή σύμβαση και ζήτησε άμεση προσφυγή στις κάλπες και μάλιστα με απλή αναλογική.
Σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Άλτερ, ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι στην περίπτωση κατά την οποία το ερώτημα που θα τεθεί στο δημοψήφισμα αφορά διλήμματα όπως η παραμονή ή όχι της χώρας στην ευρωζώνη, "η πραγματική πτώχευση θα επισυμβεί πολύ πριν φθάσουμε στην κάλπη" και μίλησε για "πολύ επικίνδυνη ζαριά" για την χώρα.
Πρόσθεσε δε ότι αν πρόκειται απλώς για "οχυρωματικά έργα" και "προσπάθεια συσπείρωσης των δυνάμεων του Μνημονίου", "τότε θα έχει κοντά ποδάρια", ενώ αν πρόκειται για "απόπειρα φυγής, δεν αφορά τη χώρα", αλλά τον ίδιο τον κ. Παπανδρέου.

Οι κυβερνήσεις νομοθετούν για το λαό. Εσείς;

του Κώστα Βαξεβάνη

Κύριε Βενιζέλο,

Σας έχω απευθύνει δημόσια, αρκετά ερωτήματα, τα οποία θέτουν σοβαρά θέματα για τον... τρόπο που πολιτεύεστε. Δεν ήταν μια θεωρητική ανάλυση αλλά στοιχεία. Δεν μου απαντήσατε. Πίστευα πως ήταν η ενασχόλησή σας με την σωτηρία της χώρας που δεν σας επέτρεπε να απαντήσετε. Τελικώς δεν ισχύει. Απ ό,τι έμαθα, στείλατε απαντητική επιστολή στην Ελευθεροτυπία για άρθρο που αφορούσε την προίκα σας, όχι όμως απάντηση σε όσα σας έχω ρωτήσει. Και το κάνατε μία από τις πιο κρίσιμες μέρες των διαπραγματεύσεων για το χρέος. Βρήκατε τον χρόνο. Άρα δεν ήταν θέμα χρόνου.
Πριν προχωρήσω στα συγκλονιστικά που αποκάλυψε η δημοσιογραφική έρευνα, σας θυμίζω και πάλι πως το να απαντήσετε είναι υποχρέωσή σας. Ηθική και πολιτική. Πριν από μερικούς μήνες, όταν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κύριος Θόδωρος Πάγκαλος είπε το γνωστό «μαζί τα φάγαμε», του απάντησα με ένα πολύ σκληρό άρθρο. Ο κύριος Πάγκαλος την ίδια κιόλας μέρα ανταπάντησε με ένα δικό του πολιτικό άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στο site μου. Την ίδια εποχή έγραψα ένα ακόμη σκληρό άρθρο για την υπουργό κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, στο οποίο έλεγα πως το να φοιτά παιδί της σε ιδιωτικό σχολείο, ενώ η ίδια είναι υπουργός Παιδείας, είναι μια πρακτική που δηλώνει πως δεν εμπιστεύεται τη Δημόσια Παιδεία για την οποία είναι αρμόδια. Η κυρία Διαμαντοπούλου απάντησε δημόσια σε αυτό, θέτοντας μάλιστα μια πλευρά που είχα σκληρά παραβλέψει. Της μάνας. Και οι δύο συνάδελφοί σας απάντησαν αν και θα μπορούσαν να μην το κάνουν γιατί εξέφρασα απόψεις και όχι, όπως στη δική σας περίπτωση, ντοκουμέντα και στοιχεία. Και βέβαια κανένας από τους δυο, δεν θέλησε να μου «θυμίσει» πως είμαι δημοσιογράφος της «κρατικής».Σεβάστηκαν και τον ρόλο τους και το ρόλο του δημοσιογράφου.
Διατελέσατε υπουργός Πολιτισμού και βρεθήκατε στο στόχαστρο της πολιτικής κριτικής από τον προκάτοχο σας στο υπουργείο, τον νυν αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Θεόδωρο Πάγκαλο, για την αγοραπωλησία επί των ημερών σας του ξενοδοχείου «Ακροπόλ» από τον κατάδικο σήμερα, Γιώργο Μπατατούδη. Πληροφοριακά μόνο ο κ. Μπατατούδης ο οποίος διέφυγε στη Λιβύη βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα αφού κατάφερε να πάρει αναστολή εκτέλεσης της ποινής του. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο θα επανέλθουμε.
Ας πάμε όμως και πάλι στα στοιχεία. Διατελέσατε υπουργός Δικαιοσύνης το 1996. Δεν ήσασταν ένας οποιοσδήποτε πολιτικός σε αυτό το υπουργείο, αλλά ένας γνώστης της Νομικής Επιστήμης. Και μόνο να κοιτάξει κάποιος το βιογραφικό σας, διαπιστώνει πως τελειώσατε σε 4 χρόνια τη Νομική, (παρότι, όπως λέτε, είχατε και παράλληλη πολιτική δράση τα δύσκολα χρόνια 1974-1978), καταφέρατε να κάνετε διδακτορικό στο Παρίσι σε μόλις δύο χρόνια και στη συνέχεια να ανεβείτε τις βαθμίδες της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τρόπο που δεν έχουν κάνει άλλοι. Τι άλλο λοιπόν, ήσασταν από το «παιδί θαύμα» της νομικής τέχνης.
Αναζήτησα λοιπόν αυτή την νομική σας έστω ευφυΐα, στο νομοθετικό σας έργο στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Και ιδού τι βρήκα. Το 1996 ψηφίσατε τον νόμο 2408. Με τον νόμο αυτό τροποποιήσατε κάποια άρθρα του Ποινικού Κώδικα. Για την ακρίβεια προσθέσατε μερικές λέξεις, λιγότερες από 10 αλλά καθοριστικές. Αλλάξατε το άρθρο 242 (για ψευδή βεβαίωση) και το άρθρο 216 (για πλαστογραφία).Τα δύο αδικήματα τα οποία ήταν κακουργήματα με ποινές κάθειρξης πάνω από 10 χρόνια, γίνονταν πλημμελήματα αν το ποσό της ζημιάς δεν ήταν πάνω από 25 εκατομμύρια δραχμές. Αυτό προσθέσατε: Το «πάνω από 25 εκατομμύρια δραχμές». Με 25 εκατομμύρια τότε μπορούσες να αγοράσεις ένα σπίτι. Και εσείς για κάποιο λόγο, την πλαστογραφία και την ψευδή βεβαίωση που προκαλούσαν ζημιά ως ένα σπίτι την κάνατε πλημμέλημα;
Αυτή την νομοθετική «μεταρρύθμιση» την κάνατε μέσα σε μία νύχτα και χωρίς να προηγηθεί σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και πολύ περισσότερο διάλογος με τους ανθρώπους που υπηρετούν τη Δικαιοσύνη. Δηλαδή δεν εκθέσατε ποια αναγκαιότητα υπήρχε για να κάνετε τόσο βαριές πράξεις από κακουργήματα, απλά πλημμελήματα. Κατηγορηθήκατε από τον νομικό κόσμο ότι ασελγήσατε πάνω στους νόμους με σκοπούς άλλους από την απονομή Δικαιοσύνης.
Φαντάζομαι ξέρετε ως υπουργός Δικαιοσύνης τότε, τι προέκυψε από αυτή σας την νομοθέτηση. Τετρακόσιοι επιφανείς Θεσσαλονικείς (μεγαλογιατροί, βουλευτές, στρατηγοί, δικηγόροι, παιδιά αυτών που λέμε «επωνύμων») οι οποίοι αντιμετώπιζαν κατηγορίες για κακουργήματα (ναι, αυτά τα οποία αλλάξατε) δεν δικάστηκαν ποτέ. Τα κακουργήματά τους έγιναν πλημμελήματα και παραγράφηκαν. Η υπόθεση ήταν η πιο σοβαρή υπόθεση πλαστογραφίας στην ιστορία της Ελλάδας. Από το 1989 έως το 1991, παιδιά επωνύμων της Θεσσαλονίκης που εγγράφονταν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού (Γιουγκοσλαβία, Ρουμανία κλπ), έπαιρναν μεταγραφές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας, παρουσιάζοντας ψεύτικες βεβαιώσεις για σοβαρές ασθένειες. Οι ευγενείς γόνοι της Θεσσαλονίκης έπασχαν ξαφνικά από καρκίνο, λευχαιμίες και άλλα σοβαρά νοσήματα που βεβαίωναν απατεώνες γιατροί. Όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση, κάποιοι Πανεπιστημιακοί, συνάδελφοί σας στο Πανεπιστήμιο, επιχείρησαν να την κουκουλώσουν αρνούμενοι να δώσουν τα στοιχεία των μεταγραφών…

Σκάνδαλο Διαμαντοπούλου...

 

thumb

Της Τζένης Κ.

Να χαρώ εγώ διαφάνεια, αντικειμενικότητα και ολίγη από σωτηρία της χώρας! Αν τα στοιχεία που μέχρι πρότινος κυκλοφορούσαν στην πιάτσα των Eκτυπώσεων και τελικά αφίχθησαν στις 25/10 –δια στόματος Αργύρη Ντινόπουλου- στη Βουλή, είναι αληθινά…, με τι πρόσωπο, με τι ταγιέρ, με τι μαλλί θα ξανατολμήσει η αδυσώπητη υπουργός Παιδείας να εκσφενδονίσει κατά την προσφιλή της συνήθεια τον επόμενο λίθο εναντίον των αμαρτωλών εκπαιδευτικών και μαθητών; Ακούσατε- ακούσατε λοιπόν τι έχει τελικά, όπως όλα δείχνουν, συμβεί με τα σχολικά βιβλία:

 • Ενώ ο διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτιού έληγε τον Οκτώβριο του 2010, η διευθύνουσα σύμβουλος του ΟΕΔΒ έστειλε το φάκελο στο Ελεγκτικό Συμβούλιο (το οποίο δαχτυλοδείχτηκε από την υπουργό ως υπεύθυνο για το γνωστό πρόβλημα με τα βιβλία)με καθυστέρηση 6 μηνών. Καθ’ όλο αυτό το διάστημα οι συμβουλάτορές της στο υπουργείο περί άλλα τύρβαζαν…
 • Επειδή η διαδικασία, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν περατώθηκε με τον ορθόδοξο τρόπο, το Υπουργείο «αναγκάστηκε» να λύσει το θέμα καταφεύγοντας στη συνταγή της απευθείας ανάθεσης… Άχου το μωρέ, σύρθηκε το παντέρμο στην παρατυπία…
 • Ενώ ο διαγωνισμός αφορούσε την προμήθεια 13 τόνων χαρτιού έγινε ανάθεση για 9.915 τόνους. Τα πονηρά μυαλά, οι κακές γλώσσες κι ο βουλευτής της Ν.Δ. Νίκος Νικολόπουλος (που είχε προγραμματίσει να θέσει πριν δυο μήνες το συγκεκριμένο ερώτημα στη Βουλή αλλά τελικά δήλωσε κώλυμα…) υπαινίσσονται ότι η ποσότητα προσαρμόστηκε προκειμένου, πολλαπλασιαζόμενη επί την τιμή της απευθείας ανάθεσης, να δίνει (μαντέψτε) το ποσό του προϋπολογισμού που προοριζόταν για χαρτί…
 • Επίσης, ούτε λόγος δεν έγινε για την αξιοποίηση των 5.000 τόνων χαρτιού που βρίσκονταν αποθηκευμένοι στα υπόγεια του Ο.Ε.Δ.Β..
 • Από τα 5.000.000 σχολικά βιβλία που ήδη υπήρχαν (!) τα 3.000.000 πουλήθηκαν στην Κύπρο (πού να πήγε το παραδάκι;) και τα υπόλοιπα 2.000.000 στα ελληνικά βιβλιοπωλεία για την εξυπηρέτηση των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων…
 • Κι ενώ, σε ό,τι αφορά τα φετινά βιβλία, όλες οι συμβάσεις έχουν παγώσει, το ΙΤΥΕ «Διόφαντος», προνομιούχο τέκνο της κυρίας Άννας με έδρα την Πάτρα, προεισέπραξε στα τέλη του Σεπτέμβρη 25.800.000 ευρώ για τα βιβλία του 2012….Ήμαρτον!
 • Την παραπάνω διαδικασία ανέλαβε να εποπτεύσει, όχι κάποιο προβλεπόμενο όργανο της Πολιτείας, αλλά ιδιώτης δικηγόρος… Πώς μπαμπά; Με απευθείας ανάθεση παιδί μου…
 • Ο «Διόφαντος» επιπλέον ήταν που επέλεξε κατόπιν «διαπραγμάτευσης» (άλλα λόγια να αγαπιόμαστε αλλά πρόκειται πάλι για την προσφιλή συνοπτική τακτική) την εταιρία που παρήγαγε τα cd…
 • Τέλος, (η χαριστική βολή) στο «Διόφαντο» έχουν γίνει πολυάριθμες προσλήψεις παιδιών του υπουργείου χωρίς κανέναν απολύτως διαγωνισμό…
 • Φρίξατε ή όχι ακόμα;;;;

Κατόπιν όλων αυτών και εφόσον δεν υπάρξουν τεκμηριωμένες απαντήσεις από πλευράς υπουργείου, ευχόμεθα από καρδιάς, ο Διόφαντος να γίνει Διο- φάντης Μπαστούνι για την περαιτέρω


Πηγή

Όρσε…

PARTE TA

H Αλ. Παπαρήγα στον Γ. Παπαδάκη (Βίντεο)

Στο βίντεο που παραθέτουμε παρακολουθούμε τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε η τηλεόραση «902» την σημερινή παρουσία της γ.γ του ΚΚΕ, Α. Παπαρήγα σε πρωινή εκπομπή του Αντένα. «Οι πρόωρες εκλογές δεν μπορεί να δώσουν μια ουσιαστική λύση είναι όμως στόχος ώστε η κυβέρνηση που θα προκύψει να είναι αδύναμη, δηλαδή να μην έχει ελεύθερα χέρια να κάνει ότι θέλει», τόνισε. Η Αλέκα Παπαρήγα επανέλαβε την πάγια θέση του κόμματος της ότι η καπιταλιστική κρίση δεν είναι κρίση χρέους αλλά υπερσυσώρευσης κεφαλαίων, προσθέτοντας ότι δεν αποκλείετε ένα νέο «κούρεμα» ούτε η ανεξέλεγκτη χρεοκοπία της χώρας. Επίσης η γ.γ του ΚΚΕ έκανε αναφορά στα επεισόδια κατά την παρέλαση της 28ης Οκτώβρη.

«Δεν θυμάμαι να ψήφισα Μέρκελ στις τελευταίες εκλογές»

Από το XrimaNews
Του Πάνου Παναγιώτου*
Οι παρεμβάσεις της Γερμανίας στην Ελλάδα δεν αφορούν, πλέον, αποκλειστικά την οικονομία, αλλά και σε θέματα του ελληνικού πολιτεύματος, με τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών Β. Σόιμπλε να προειδοποιεί εμμέσως πλην σαφώς σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Der Spiegel πως το ελληνικό πολίτευμα θα χρειαστεί «προσωρινά» να μετατραπεί από κοινοβουλευτική δημοκρατία σε κάτι άλλο (το οποίο θα πρέπει οι ειδικοί να προσδιορίσουν και να ονομάσουν και βέβαια οι πολιτικοί και οι πολίτες να εγκρίνουν και να αποδεχτούν).
«Θα μπορούσε να πει κανείς ότι (η Ελλάδα) θα παραδώσει προσωρινά ένα μέρος της κυριαρχίας της» δηλώνει, με ηρεμία που παγώνει το αίμα, ο Γερμανός πολιτικός αφήνοντας να εννοηθεί ότι ένας από τους λόγους που η Ελλάδα θα πρέπει να χάσει μερικώς την ανεξαρτησία της είναι ώστε άλλες χώρες όπως η Πορτογαλία και η Ιρλανδία να τρομοκρατηθούν τόσο που να μην προχωρήσουν σε αίτημα για κούρεμα του χρέους τους:
«Οι πρωθυπουργοί και αρχηγοί κρατών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας, κατέστησαν για άλλη μια φορά σαφές ότι: η περίπτωση της Ελλάδας είναι μοναδική, μια ξεχωριστή περίπτωση που έχρηζε ειδικής λύσης...
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι (η Ελλάδα) θα παραδώσει προσωρινά ένα μέρος της κυριαρχίας της. Δεν πιστεύω ότι άλλη χώρα (πέραν την Ελλάδας) θα ήθελε να υποστεί αυτά τα σκληρά μέτρα, εκτός κι αν είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» (μετάφραση από τη δημοσιογραφική ομάδα του ΔΟΛ).
Μετά από δύο χρόνια πλύσης εγκεφάλου της ελληνικής και της διεθνούς κοινής γνώμης για να πειστούν ότι η γενεσιουργός αιτία της «ελληνικής κρίσης» εντοπίζεται αποκλειστικά εντός της χώρας, ήρθε η κρίση στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία να αποδείξουν ότι το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό, αλλά και η τραπεζική κρίση να αναδείξει αυτό που ΗΠΑ και Ευρώπη έκαναν, μάταια, τόση προσπάθεια να αποκρύψουν, ότι δηλαδή ο διεθνής τραπεζικός κλάδος παραμένει αδύναμος και ευάλωτος μετά το σοκ που υπέστη μεταξύ 2007-2008 και πως εξακολουθεί να χρειάζεται διάσωση.
Όπως και να έχει, γίνεται προφανές πως το ζήτημα χάνει ολοένα και περισσότερο την οικονομική του ταυτότητα και μεταμορφώνεται σε κατ’ ουσίαν πολιτικό (κάτι το οποίο υποστήριζα πως συνέβαινε εξ αρχής).
Δεν θυμάμαι να ψήφισα Μέρκελ, Σαρκοζί ή Σόιμπλε στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα ούτε και γνωρίζω πώς μπορεί να δικαιολογηθεί η παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας σε άλλες χώρες μέσω επιτροπών που ελέγχονται από Γερμανούς και Γάλλους πολιτικούς ή από αξιωματούχους του ΔΝΤ, στο οποίο το μεγαλύτερο μερίδιο συμμετοχής και συνάμα τον μεγαλύτερο βαθμό ελέγχου έχουν οι ΗΠΑ.
Μα, ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι έχει χαθεί η πίστη ενός μεγάλου ποσοστού των Ελλήνων στις ικανότητες των Ελλήνων πολιτικών ώστε να δικαιολογείται μία ξένη συνδρομή «τεχνογνωσίας», αυτό δε σημαίνει πως έχει χαθεί και η πίστη τους στο ελληνικό πολίτευμα ώστε να δικαιολογηθεί η έστω έμμεση, μερική και προσωρινή «αλλοίωση» του.
Ούτε, βέβαια, υπάρχει η παραμικρή εξασφάλιση ότι η παραχώρηση της εθνικής κυριαρχίας θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της κρίσης και την οικονομική αναγέννηση της Ελλάδας. Το αντίθετο, μάλιστα: αν δείχνει κάτι η μέχρι τώρα προσέγγιση του προβλήματος από την τρόικα, αυτό είναι πως είναι πιθανότερο οι προβλέψεις που έχουν γίνει να μην επαληθευτούν και οι στόχοι που έχουν τεθεί να μην επιτευχθούν.
Και το μόνο σίγουρο είναι πώς ακόμη και τότε, παρά το γεγονός πως θα έχει χαθεί τμήμα της εθνικής κυριαρχίας και η χώρα θα είναι ήδη υπό εποπτεία, θα βρεθεί ένας τρόπος το βάρος της αποτυχίας να πέσει και πάλι στην Ελλάδα παρά το ότι μία σειρά διεθνών εκθέσεων μιλούν από την πρώτη ημέρα (και συνεχίζουν να το κάνουν) για εντελώς λάθος προσπάθειες επίλυσης της κρίσης και προβλέπουν δραματική επιδείνωσή της.
Επιπλέον, με βάση την έκθεση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, η Ελλάδα δεν αναμένεται να βγει στις αγορές κεφαλαίων μέχρι το 2021 (η αρχική εκτίμηση της Τρόικας ήταν για το 2012), ενώ η συμφωνία της 27ης Οκτωβρίου αναφέρει την ανάγκη υλοποίησης ενός συγκεκριμένου προγράμματος με πρώτο στόχο τη μείωση του χρέους στο 120% του ΑΕΠ το 2020 και δεύτερο τη μείωση του στο 110% το 2030.
Βλέποντας κανείς αυτές τις αρκετά μακρινές ημερομηνίες δεν μπορεί παρά να αναρωτηθεί πόσο «προσωρινή» θα είναι αυτή η απώλεια της εθνικής κυριαρχίας.
Αν, με βάση την πρόβλεψη του πρώτου Μνημονίου, η χώρα ήταν να παραμείνει υπό εποπτεία μέχρι το 2012 και τελικά φαίνεται πως θα μείνει τουλάχιστον μέχρι το 2020, τώρα που η νέα πρόβλεψη είναι για απώλεια εθνικής κυριαρχίας μέχρι το 2020 για πόσα χρόνια τελικά θα βρεθεί η Ελλάδα να μην ελέγχει τη μοίρα της και να υπομένει ένα απροσδιόριστης φύσης πολίτευμα;
Και τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουν οι Έλληνες πολίτες αν απογοητευτούν από την πολιτική που θα ακολουθήσει η Taskforce (Ομάδα Δράσης της Κομισιόν για την Ελλάδα), το ΔΝΤ, η Γερμανία ή η Γαλλία; Μήπως να μην ξαναψηφίσουν τη Λαγκάρντ, τον Σόιμπλε ή τον Σαρκοζί; Ποια θα είναι τα δημοκρατικά όπλα διαμαρτυρίας αλλά και έγκρισης των πολιτικών που θα ακολουθηθούν τα επόμενα χρόνια; Μήπως οι πορείες θα πρέπει να γίνονται έξω από τη γερμανική Βουλή;
Έχοντας δώσει τα νομισματικά μας όπλα στην Ε.Ε. το 2001 (το νόμισμά μας και τον έλεγχο της επιτοκιακής πολιτικής) και τα οικονομικά μας όπλα στην τρόικα το 2010, βρισκόμαστε σήμερα στην παρούσα κατάσταση, η οποία προφανώς δεν είναι η καλύτερη.
Από το 2001 και μετά Ευρώπη και Ελλάδα είναι συνυπεύθυνες τουλάχιστον για τη νομισματική και τη δημοσιονομική πολιτική που ακολουθείται σε κάθε χώρα της ευρωζώνης, ενώ από το 2010 και μετά η τρόικα φέρει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για το πρόγραμμα που συνέταξε και ανάγκασε την Ελλάδα να ακολουθήσει.
Τι θα συμβεί αν μετά την παραχώρηση νομισματικών και οικονομικών όπλων παραχωρήσουμε και την πολιτική διακυβέρνηση στην τρόικα; Πού ακριβώς σταματά αυτός ο κύκλος νομισματικής και οικονομικοπολιτικής απογύμνωσης για το «καλό» μας;
* Επικεφαλής χρηματιστηριακός τεχνικός αναλυτής (XrimaNews.gr, WTAEC Ltd, GSTA Ltd)

Δήλωση του Δημήτρη Στρατούλη, μέλους της Π.Γ. του ΣΥΝ και της Επιτροπής Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με τα ποσοστά ανεργίας που έδωσε για τη χώρα μας η Eurostat

Δήλωση του Δημήτρη Στρατούλη, μέλους της Π.Γ. του ΣΥΝ και της Επιτροπής Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με τα ποσοστά ανεργίας που έδωσε για τη χώρα μας η Eurostat

Το γεγονός ότι η Eurostat δίνει για τη χώρα μας ποσοστά ανεργίας πολύ μεγαλύτερα απ’ ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή, επιβεβαιώνει για πολλοστή φορά ότι η δεύτερη είναι στα λόγια ανεξάρτητη, ενώ στην πράξη υπηρετεί κυβερνητικές σκοπιμότητες.

Βεβαίως, οι άνεργοι και οι οικογένειές τους δεν περιμένουν να μάθουν από στατιστικές έρευνες το ποσοστό της πραγματικής ανεργίας στη χώρα μας. Το γνωρίζουν πολύ καλά από πρώτο χέρι, γιατί λόγω των βάρβαρων αντικοινωνικών πολιτικών της κυβέρνησης και της τρόικα η ανεργία έχει γίνει στοιχείο και εφιάλτης της καθημερινότητάς τους.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 31/10/2011

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ σύμβουλος του πρωθυπουργού Ζητά αποζημίωση και...φυλάκιση δημοσιογράφου για .like που έκανε στο Facebook!


ΑΝ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΗΣ
Προσπάθεια να σταματήσει η κριτική που κάποιοι ασκούν στα Δημόσια πρόσωπα, όχι μόνο στο Δημόσιο λόγο αλλά και στις ιδιωτικές τους συζητήσεις(κλασσικές και ηλεκτρονικές) θέτοντας ένα μεγάλο ζήτημα Δημοκρατίας και Έκφρασης,

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΕΜΑΣ..
ΑΠΟ σύμβουλο του πρωθυπουργού
Η σύμβουλος του πρωθυπουργού,πρώην νομάρχης και βουλευτής ζητά αποζημίωση και...φυλάκιση δημοσιογράφου για σχόλια σε ιδιωτικές συζητήσεις και...like που έκανε στο Facebook!
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα δημόσιο πρόσωπο, η σύμβουλος του πρωθυπουργού Βαγγελιώ Σχοιναράκη, καταθέτει αγωγή σε δημοσιογράφο (τον Αλέκο Ανδρικάκη) όχι για κάποια δημοσιεύματα και σχόλια στα Μέσα που εργάζεται, αλλά τον κατηγορεί για λόγια...στις ιδιωτικές συζητήσεις του, στα στέκια όπου συναντά τους γνωστούς του,αλλά και αναρτήσεις που έκανε ο δημοσιογράφος στο FACEBOOK και … LIKE που έκαναν ο ίδιος και οι φίλοι του, πάνω στον "τοίχο" της κοινωνικής δικτύωσης!
Η κ.Σχοιναράκη σύμβουλος του πρωθυπουργού, πρώην βουλευτής και νομάρχης Ηρακλείου υποβάλλει αγωγή, ζητώντας μάλιστα 100.000 ευρώ αλλά και τη φυλάκιση του γνωστού κρητικού δημοσιογράφου(σήμερα εργάζεται στην ΠΑΤΡΙΣ και το Ράδιο Κρήτη) για κάτι που γράφτηκε και ειπώθηκε όχι σε δημοσιογραφικό μέσο αλλά στο πλαίσιο του FB!
Διαβάστε εδώ ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της αγωγής.

Η κ. Σχοιναράκη επέλεξε αυτόν το καινοφανή τρόπο για να σταματήσει την κριτική που πολλοί ασκούν στο πρόσωπο της, από τη στιγμή που επέλεξε να γίνει σύμβουλος του πρωθυπουργού, τον περασμένο χειμώνα κι ενώ λίγες μέρες νωρίτερα υπό το φως των τηλεοπτικών συνεργείων, ανακοίνωνε την πρόθεση της να επιστρέψει στα διδακτικά της καθήκοντα


Μια αγωγή που έρχεται στην χειρότερη στιγμή για το ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση και αναμένεται να προκαλέσει πολλές συζητήσεις αφού κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, ούτε καν ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεν έχουν προβεί σε τέτοιες ενέργειες για την σκληρή κριτική- έως και εκτός ορίων επίθεση- που έχουν υποστεί.
Το ερώτημα τώρα είναι τι ακριβώς θα πράξει το ΠΑΣΟΚ για αυτή την ενέργεια της κ Σχοιναράκη, στο οποίο επίλεκτο μέλος είναι η πρώην Νομάρχης, όπως επίσης και το γραφείο του πρωθυπουργού στο δυναμικό του οποίου ανήκει.
Όμως επειδή δεν είναι μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε μία πολιτικό και ένα δημοσιογράφο, αλλά είναι εμφανής η προσπάθεια να σταματήσει η κριτική που κάποιοι ασκούν στα Δημόσια πρόσωπα, όχι μόνο στο Δημόσιο λόγο αλλά και στις ιδιωτικές τους συζητήσεις(κλασσικές και ηλεκτρονικές) θέτοντας ένα μεγάλο ζήτημα Δημοκρατίας και Έκφρασης, αναμένεται με ενδιαφέρον και το πώς θα τοποθετηθούν όλοι όσοι με κάποιο τρόπο εκφράζονται μέσα από τα νέα Μέσα είτε από τα BLOGS είτε από το FACEBOOK.

πηγή

Δηλώσεις Τσίπρα μετά τη συνάντηση του με Πρόεδρο της Δημοκρατίας

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΕΝΤΙΜΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, για «να σταματήσει η ουσιαστικά πραξικοπηματική δράση της παρούσης κυβέρνησης», ή ακόμη και την παραίτησή του ζητεί ο Μίκης Θεοδωράκης.
Με δήλωσή του στην «Ε», με αφορμή την επέτειο του ΟΧΙ, αναφέρει τα σημαντικά ΟΧΙ «στην προσβολή του ελληνικού λαού». Ολόκληρη η δήλωση έχει ως εξής: ...
Το Οχι του 1940 είναι μία από τις ιερότερες παρακαταθήκες του ελληνικού έθνους. Ενα ιδεώδες που θα πρέπει να το σεβόμαστε, όχι μόνο με γιορτές και παράτες, αλλά με την καθημερινή μας στάση και συμπεριφορά και που κυρίως θα πρέπει να το σέβεται και να το τιμά με τη στάση της και κάθε της πράξη η εξουσία. Το Οχι είναι κανόνας ζωής για τους κοινούς θνητούς και μέτρο αξίας και εντιμότητας για τους αξιωματούχους. Κυρίως όταν πρόκειται για θέματα και περιπτώσεις που αφορούν την τιμή και τα συμφέροντα του λαού.
Οχι στην εξαπάτηση του λαού.
Οχι στο ψέμα και στη διαφθορά.
Οχι στην ατιμωρησία υπουργών και άλλων ισχυρών.
Οχι στην παραβίαση του Συντάγματος.
Οχι στην εθελοντική παράδοση μέρους της εθνικής μας ακεραιότητας σε ξένους.
Οχι στην εξόντωση των εργαζομένων.
Οχι στην ερήμωση της χώρας.
Οχι στο πρόσφατο «Ναι σε όλα», που καθιστά τη χώρα υποτελή, αναγκασμένη να ξεπουλήσει τον εθνικό μας πλούτο.
Και τέλος,
Οχι στην προσβολή ενός ολόκληρου λαού. Γιατί προσβολή είναι το να τολμούν να του λένε «σε πήραμε από το 120% του ΑΕΠ και αφού σου αλλάξαμε τα φώτα, σε ρεζιλέψαμε στους ξένους, σε φτωχύναμε, σε διαλύσαμε και σε εξοντώσαμε ολοκληρωτικά, μετά είπαμε το Ναι στη Μέρκελ, γιατί υποτίθεται ότι θα μας βοηθήσει να σε οδηγήσουμε στο σημείο απ' όπου σε παραλάβαμε, δηλ. στο 120% του ΑΕΠ».
Δηλαδή σε βασανίζουμε δώδεκα ολόκληρα χρόνια (κι αν τελικά θα είναι δώδεκα), χωρίς κανένα λόγο. Εκτός φυσικά κι αν μέσα σ' αυτό το διάστημα καταφέρουν να μας ξεπουλήσουν και πάλι ολοκληρωτικά και να μας μεταβάλουν στο υπ' αριθμόν 1 προτεκτοράτο του Δ' Ράιχ. Μας τύλιξαν μέσα σε ένα «Μηδενικό», για ποιο λόγο; Ασφαλώς αυτοί και τα αφεντικά τους θα γνωρίζουν το λόγο, όμως δεν μας τον λένε, με την ελπίδα ότι έως τότε θα μας έχουν μεταβάλει σε φυτά...
Οχι, κύριε Πρόεδρε, να ανέχεστε να μας κυβερνά και να δεσμεύει το μέλλον της χώρας μια ομολογουμένως κυβερνητική μειοψηφία. Και εάν ακόμα το Σύνταγμα, μετά την αναθεώρησή του από τον Ανδρέα Παπανδρέου δεν σας δίνει το δικαίωμα να διαλύσετε τη Βουλή και να προκηρύξετε εκλογές, εν τούτοις έχετε το ηθικό - προσωπικό σας ανάστημα και λόγω του ανωτάτου αξιώματος που κατέχετε και λόγω της προσωπικής σας ιστορίας, να παρέμβετε για να σταματήσει η ουσιαστικά πραξικοπηματική δράση της παρούσας κυβέρνησης. Και στο κάτω κάτω, ως έσχατη λύση, υπάρχει πάντα ο έντιμος δρόμος της παραίτησης, που θα ήταν ένα ηχηρότατο ράπισμα στο πρόσωπο όλων αυτών που καταστρατηγούν το Σύνταγμα οδηγώντας τη χώρα στην καταστροφή της.
Πώς είναι δυνατόν να ζητούν οι σημερινοί κυβερνώντες να τους σεβαστεί ένας λαός που περιμένει το παράδειγμά τους, όταν όλοι ανεξαιρέτως οι υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία του πολιτεύματος και του κράτους αρνούνται να εφαρμόσουν και να επιβάλουν το ζωτικό Οχι σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή και την τιμή του λαού και του έθνους; Οταν τον εμπαίζουν έχοντας καταντήσει αυτό το μεγάλο Οχι μια τυπική φιέστα, όταν η καθημερινή τους συμπεριφορά βρίσκεται σε μια συνεχή διάσταση μαζί του;
Σέβομαι τους θεσμούς, όταν και εκείνοι σέβονται τα ιερά και τα όσια του λαού αναγνωρίζοντάς τον -με πράξεις και όχι μόνο με λόγια- ως υπέρτατη αξία ανώτερη κι από τον ανώτατο αξιωματούχο. Και ο λαός θέλει ειδικά οι κυβερνήτες του να είναι πιστοί θεματοφύλακες της εθνικής τιμής και ακεραιότητας και όχι φορείς τού Ναι και της υποταγής που μας επιβάλλεται εδώ και δύο χρόνια. Οσοι δεν κατάλαβαν ακόμα ότι αυτοί είναι οι λόγοι που μας κατεβάζουν στους δρόμους, θα είναι άξιοι της τύχης τους.
Η οργή του λαού οφείλεται στο γεγονός ότι η στάση τους απέναντι στα συμφέροντα του λαού και του έθνους βρίσκεται σε ριζική αντίθεση με το νόημα τού Οχι.
Εκείνοι τότε είπαν Οχι αψηφώντας τις θυσίες και το θάνατο. Αυτοί σήμερα υποτάσσονται με δειλία και ανικανότητα στο Ναι. Επομένως δεν έχουν σχέση με το Οχι του λαού των γενναίων αλλά εκφράζουν το Ναι των δειλών και των συμβιβασμένων.
Εκείνοι αρνήθηκαν να δώσουν έστω και ένα τετραγωνικό εκατοστό ελληνικής γης. Αυτοί τους προσφέρουν το σύνολο της εθνικής επικράτειας.
Ανήκουν στο Ναι και όχι στο Οχι.
Το Οχι ανήκει στους ελεύθερους και ανεξάρτητους Ελληνες.

"Απαξίωση των 42 Μουσικών και 3 Καλλιτεχνικών σχολείων της χώρας;"Επίκαιρη ερώτηση της Λ.Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ

 

Η ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

31/10/2011

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Θέμα: Απαξίωση των 42 Μουσικών και 3 Καλλιτεχνικών σχολείων της χώρας;

Με την εφαρμογή του Καλλικράτη και το πέρασμα αρμοδιοτήτων, που αφορούν τη λειτουργία των σχολείων, στους δήμους, προκαλούνται σοβαρές δυσλειτουργίες για τα 42 Μουσικά αλλά και για τα 3 Καλλιτεχνικά σχολεία της χώρας

Τα Μουσικά σχολεία είναι διαδημοτικά, ιδρύθηκαν με σκοπό να υπάρχει ένα σχολείο σε κάθε νομαρχιακό διαμέρισμα έτσι ώστε να συγκεντρώνεται ικανός αριθμός μαθητών και να λειτουργούν με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο αποτελείται από δυο σκέλη:

Α) Το ενιαίο πρόγραμμα μαθημάτων γενικής παιδείας, κοινό για όλα τα σχολεία της χώρας

Β) Το πρόγραμμα μαθημάτων μουσικής παιδείας, ενιαίο για όλα τα μουσικά σχολεία της χώρας, που επιμελείται η καλλιτεχνική επιτροπή του Υπ. Παιδείας, με σκοπό την πληρέστερη γνώση της μουσικής (κλασικής και παραδοσιακής ). Οι συνολικές εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας είναι 45(γενικής παιδείας+μουσικών) βάσει του ιδρυτικού ν. 1824/1988.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία τους είναι η μεταφορά και η σίτιση για τις οποίες η αρμοδιότητα ανήκε στη Νομαρχία. Με την εφαρμογή του Καλλικράτη αυτή πέρασε στους Δήμους δημιουργώντας πολλά προβλήματα λόγω έλλεψης πόρων στους νέους ΟΤΑ.

Επειδή ο θεσμός των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων απαξιώνεται με

Επειδή έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα από την αρχή του σχολικού έτους 2011-2012 με τη μεταφορά μαθητών (παράταση προηγούμενων συμβάσεων) και θα επιδεινωθούν από την 1/1/2012 που θα καλεστούν εξολοκλήρου οι δήμοι να την καλύψουν

Επειδή δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η σίτιση των μαθητών

Επειδή υπάρχει μείωση του εβδομαδιαίου προγράμματος από 45 σε 42 ώρες με περικοπές στα μουσικά μαθήματα

Επειδή υπάρχουν ακόμη κενές διδακτικές ώρες όπως και στα υπόλοιπα σχολεία της χώρας

Επειδή δεν υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και βιβλία μουσικών οργάνων

Επειδή δεν δίνεται ακόμη η δυνατότητα να χορηγείται στους τελειόφοιτους μουσικών σχολείων, μετά από εξετάσεις, Κρατικό πτυχίο μουσικών σπουδών, ενώ δίνεται η αντίστοιχη δυνατότητα στους μαθητές ιδιωτικών ωδείων μετά από 23 χρόνια λειτουργίας

Επειδή όλα τα προηγούμενα δημιουργούν μεγάλη διαρροή μαθητών προς τα σχολεία της περιοχής τους και εμμέσως αυτό θα οδηγήσει σε κλείσιμο των συγκεκριμένων σχολείων που παράγουν πολιτισμό

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

Πως δικαιολογείται η μείωση τριών ωρών μουσικών μαθημάτων σε εβδομαδιαία βάση;

Σκοπεύει το υπουργείο να λύσει άμεσα τα προβλήματα μεταφοράς, σίτισης, οργανικών κενών, για τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία, όπως επίσης και την άμεση κατάθεση αναλυτικού προγράμματος σπουδών και χορήγησης κρατικού πτυχίου μετά από εξετάσεις για τα παιδιά των μουσικών σχολείων της χώρας ώστε να μην οδηγηθούν σε κλείσιμο;

Η ερωτώσα βουλευτής

Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου

ΣΤΟΝ ΠΑΠΟΥΛΙΑ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ, ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ…ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΝ ΨΙΛΟΕΚΡΑΞΕ ΜΕ ΤΟ ΓΑΝΤΙ

 

Την ανάληψη πρωτοβουλιών από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον «κατά το Σύνταγμα ρυθμιστή του πολιτεύματος», ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας, «για να προλάβουμε τις εξελίξεις, για να μην βρισκόμαστε μπροστά σε δυσάρεστα γεγονότα που ορισμένες φορές αδικούν και πρόσωπα και θεσμούς, αλλά και την ίδια την Δημοκρατία μας».

Ο πρόεδρος του Συνασπισμού κατέθεσε υπόμνημα, στο οποίο αναλύει γιατί πιστεύει ότι η άμεση προσφυγή στις κάλπες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του πολιτεύματος. Μίλησε για "πρωτοφανή δυσαρμονία της ασκούμενης πολιτικής με τη λαϊκή βούληση", υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις της κυβέρνησης "έχουν αποδειχτεί εγκληματικές, διαλύουν την κοινωνική συνοχή, συρρικνώνουν την εθνική και λαϊκή κυριαρχία και εκφυλίζουν την ίδια τη δημοκρατία".
Ερωτηθείς αν εισηγήθηκε στον Κάρολο Παπούλια να παραιτηθεί, απάντησε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει "την απόλυτη ευχέρεια και ευθύνη ο ίδος να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα προφυλάξει το Σύνταγμα και τους νόμους".
Η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Προεδρικό Μέγαρο είχε προγραμματιστεί πριν από τα γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου. Απέκτησε άλλη βαρύτητα μετά τη ματαίωση της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη και την αποχώρηση του προέδρου της Δημοκρατίας από την εξέδρα των επισήμων.
Με ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε χαιρετίσει την αντίδραση όσων πολιτών κατέβηκαν στους δρόμους, κάνοντας λόγο για "αυθόρμητες λαϊκές αντιδράσεις", που δεν μπορούν να αγνοηθούν και έχουν ως στόχο "να σταματήσει η εξόντωση της κοινωνίας". Σημειώνεται ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημ. Παπαδημούλης, είχε δηλώσει ότι συνθήματα, όπως «Παπούλια προδότη» βρίσκουν αντίθετη την Αριστερά, καθώς "εκφράζουν την κουλτούρα ενός χώρου ακροδεξιού".

Πηγή

28 ΟΚΤΩΒΡΗ 2011: ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΚΤΥΠΑ Η ΚΑΜΠΑΝΑ;

Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΟΥ

Η 28η Οκτώβρη 2011 δεν ήταν μια συνηθισμένη επέτειος. Τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο με αφορμή τις παρελάσεις, δείχνουν ότι μια νέα κατάσταση δημιουργείται στην κοινωνία, και μπορεί -κάτω από προϋποθέσεις- να σηματοδοτήσουν την αφετηρία κρίσιμων πολιτικών εξελίξεων στη χώρα μας.

Κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία αυτών των γεγονότων είναι κατά τη γνώμη μου:

 • Δένονται με ένα κόκκινο νήμα που ξεκίνησε από τα κινήματα «δεν πληρώνω», ενάντια στα διόδια, συνεχίστηκαν πιο συνειδητά με τις πανελλαδικές απεργιακές κινητοποιήσεις με κορύφωση αυτές στις 5 Μάη και 15 Δεκέμβρη 2010, στις 15, 28 και 29 Ιούνη 2011 και στις 19, 20 του Οκτώβρη, τα κινήματα των πλατειών, τις καταλήψεις των δημόσιων υπηρεσιών κτλ.
 • Οι πολίτες -που με μεγάλη μαζικότητα συμμετείχαν στις κατά τόπους διαμαρτυρίες- επέλεξαν αυτήν την ημέρα της εθνικής αντίστασης απέναντι στο φασισμό, θέλοντας να συμβολίσουν τη δική τους αντίσταση απέναντι στα βάρβαρα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση ισοπεδώνοντας μια ολόκληρη κοινωνία, αλλά και την αντίστασή τους απέναντι στην ξενόδουλη πολιτική της και στην υποταγή της στη Γερμανοκατεχούμενη Ε.Ε. και στο ΔΝΤ. Κοινώς, θέλησαν να δηλώσουν με έναν βροντερό τρόπο, ότι δεν είναι διατεθειμένοι να δεχθούν περισσότερη εξαθλίωση, απαξίωση και ταπείνωση προσωπική, οικογενειακή και εθνική, θέλουν να νιώσουν ξανά αξιοπρεπείς, υπερήφανοι και «αδούλωτοι».
 • Παρά τη «φιλότιμη» προσπάθεια της κυβέρνησης και όλου του αστικού πολιτικού τόξου, καθώς και των εξαρτημένων ΜΜΕ να πείσουν ότι πρόκειται για υποκινούμενες ενέργειες, η πανελλαδική εμβέλεια που είχαν οι διαμαρτυρίες, χωρίς να υπάρχει κάποιο κέντρο που να τις συντονίζει, οι διαφορετικοί ευφάνταστοι τρόποι με τους οποίους εξέφρασαν την αντίθεσή τους ακόμη και οι παρελαύνοντες μαθητές, καθώς και η μεγάλη, αυθόρμητη συμμετοχή του κόσμου σ΄αυτές, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, δείχνουν ότι πρόκειται για ωρίμανση καταστάσεων που μπορεί να ανοίξουν δρόμους εξεγερσιακούς. Ακριβώς αυτό φοβάται η κυβέρνηση, ακριβώς αυτό δε θέλει να γίνει συνείδηση του κόσμου, και γι αυτό προσπαθεί να πείσει ότι υπάρχουν υποκινητές. Στοχοποιεί σκόπιμα έναν μικρό πολιτικό χώρο. Πιστεύει πως μπορεί έτσι να φρενάρει τη γενίκευση των αντιδράσεων και να αποφύγει την εξέγερση. Η ειρωνεία είναι πως αυτή η στοχοποίηση –για εκλογικούς πιθανά λόγους- θεωρούνταν «αξιοποιήσιμη» από κάποιους μέχρι τώρα και από τον στοχευόμενο χώρο.
 • Η απαίτηση του διαμαρτυρόμενου κόσμου να φύγουν οι επίσημοι από τις εξέδρες, ειδικά όπως αυτή εκφράστηκε με την αποχώρηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, συμβόλου της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας (δεν αναφέρομαι στους λεκτικούς προπηλακισμούς σε βάρος του, που άλλωστε από ελαχιστότατους εκπορεύθηκαν), μετά τις αποδοκιμασίες στη Βουλή (κινήματα πλατειών), έχει μια εντελώς ιδιαίτερη σημασία. Δείχνει ότι η ελληνική κοινωνία, σε συντριπτικό βαθμό πια, κάνει, συγκεχυμένα ίσως και με πρωτόλειο τρόπο, βήματα αμφισβήτησης του πολιτικού συστήματος και άρα και των συμβόλων του. Η αμφισβήτηση των ίδιων των συμβόλων του συστήματος, που τρόμαξε την κυρίαρχη τάξη της χώρας, φάνταζε αδιανόητη στο πρόσφατο παρελθόν, σήμερα όμως όχι. Η φυγή των επισήμων και οι «καταλήψεις» των εξεδρών από διαμαρτυρόμενους πολίτες και αγωνιστές της εθνικής αντίστασης υποδηλώνουν μια νέα κατάσταση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι χιλιάδες των διαδηλωτών στη Θεσσαλονίκη, που έψαλλαν τα σύμβολα του έθνους και της αντίστασης, τον εθνικό ύμνο και το «πότε θα κάνει ξαστεριά» όταν περνούσαν μπροστά από την εξέδρα. Αυθόρμητα, εξέφραζαν την αντίληψη ότι ο λαός είναι η πραγματική εξουσία, ο εκφραστής και εγγυητής της ευημερίας του λαού, της εθνικής ανεξαρτησίας και υπερηφάνειας.

Και εδώ είναι το κορυφαίο ζήτημα το οποίο αφορά κατά κύριο λόγο την Αριστερά.

Σήμερα που μεγάλα λαϊκά στρώματα αφυπνίζονται, εξεγείρονται εκφράζοντας με δυναμικό και πιο συνειδητοποιημένο τρόπο την αγανάκτησή τους και την έλλειψη περαιτέρω ανοχής, καθώς και την πρόθεσή τους να ανατρέψουν αυτό το σύστημα, τι τους προτείνει η αριστερά να «βάλουν στη θέση του»;;

Η λαϊκή αμφισβήτηση του συστήματος θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή; Θα προταχθεί δηλαδή ένα άλλο ιδεολογικό περιεχόμενο και πολιτικός στόχος που θα υιοθετήσουν οι εξεγερμένοι για μια άλλη κοινωνία δίκαιη, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, με ισότητα, αλληλεγγύη, μια σοσιαλιστική κοινωνία ή θα παραμείνει μετέωρη;

Ή μήπως το χειρότερο, θα εκτραπεί σε άλλες μη επιθυμητές, πιο αντιδραστικές εξελίξεις;

Εδώ λοιπόν βρίσκεται η αριστερά αντιμέτωπη με τον ιστορικό της ρόλο.

Εδώ μπαίνει επί τάπητος το αίτημα για τη μεγάλη συμπαράταξη της αριστεράς, που θα μπολιάσει με το δικό της ιδεολογικό περιεχόμενο τους αγώνες που αναπτύσσονται δυναμικά.

Εδώ μπαίνει επί τάπητος το πολιτικό περιεχόμενο αυτής της συμπαράταξης, που –υπακούοντας και στο αίσθημα του λαού ενάντια στην ταξική αδικία, στην εθνική ταπείνωση και στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου- θα θέτει ζητήματα στάσης πληρωμών του δημόσιου χρέους με στόχο τη διαγραφή του, εξόδου από το ευρώ, ριζικής αντιπαράθεσης με την Ε.Ε., εθνικοποίησης-κοινωνικοποίησης των τραπεζών, διαγραφής μεγάλου μέρους του χρέους ευπαθών ομάδων των ιδιωτών προς τις τράπεζες, ριζικής ανακατανομής του εισοδήματος προς όφελος των εργαζομένων κτλ. ως αφετηρία για την ανατροπή αυτού του συστήματος και το άνοιγμα του δρόμου προς το σοσιαλισμό.

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ “ΗANDELSBLATT” ΚΑΙ Η ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΚΡΟΔΕΞΙΩΝ ΣΤΟΥΣ “ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΥΣ” ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ*.

22 ολόκληρες σελίδες και ειδικό ένθετο αφιέρωσε η Γερμανική οικονομική εφημερίδα “Handelsblatt” για τις συνέπειες της κρίσης στην ελληνική οικονομία – προϊόν έρευνας 24μελούς δημοσιογραφικής ομάδας (!) με επικεφαλής τοναρχισυντάκτη της εφημερίδας Gabor Steingart.

Είναι πράγματι πολύ εντυπωσιακή αυτή η πολυμελής Γερμανική δημοσιογραφική αποστολή στην Ελλάδα, η οποία, όσο κι αν εξηγείται από το υπαρκτό δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για την χώρα μας στη Γερμανία, δεν παύει να προκαλεί απορίες!

Και αυτές οι απορίες μεγενθύνονται από την κατάληξη του ένθετου της μεγάλης Γερμανικής εφημερίδας, το οποίο, ούτε λίγο ούτε πολύ, εκφράζει την ανησυχία της πως στην Ελλάδα λόγω των συνεπειών της κρίσης θα μπορούσε να επιβληθεί μια νέα στρατιωτική χούντα.

Συγκεκριμένα, η 'Handelsblatt', μέσω του αρχισυντάκτη της, αναφέρει ότι η κατάρρευση της ελληνικής κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα (όπως αναφέρεται,“αύξηση της εξάρτησης από την ηρωίνη και της πορνείας, περισσότερα μαγαζιά που κλείνουν, μαρμάρινες προσόψεις τραπεζών κατεστραμμένες από εξαγριωμένους διαδηλωτές”) μπορεί να δικαιώσει αυτούς “...που θα ανησυχούσαν και θα επαγρυπνούσαν. Θα κρατούσα τα μάτια μου ανοιχτά για την στρατιωτική μηχανή που κυβέρνησε τη χώρα μέχρι το 1974 και που ενδεχομένως περιμένει την ευκαιρία για να δράσει και να πάρει εκδίκηση. Το ξέρουμε από πολλές χώρες: ο Δρ. Σοκ (σ.σ. “οι συνταγές σοκ”) είναι εχθρός της δημοκρατίας”.

Η ακραία κινδυνολογία της εφημερίδας είναι προφανέστατη – έστω κι αν θεωρηθεί εντελώς καλοπροαίρετη. Είναι όμως τυχαία; Γιατί η “Handelsblatt” εμφανίζει ξαφνικά στο προσκήνιο το “μπαμπούλα” της χούντας; Μόνο από δημοσιογραφική υπερβολή; Ή μήπως “αθέλητα” σπέρνει “ιδέες” ή ακόμα και τις τροφοδοτεί;

Τα ερωτήματα αυτά της “Iskra” δεν είναι καθόλου αθώα. Διότι όσοι παρατηρούν καλά τις εξελίξεις στο κοινωνικό πεδίο έχουν διαπιστώσει ότι καλλιεργείται πολύ έντονα τελευταία στην κοινωνία ένας “απολίτικος μηδενισμός” των πάντων, μια συλλήβδην ισοπέδωση όλου του “πολιτικού κόσμου” και ανοικτά ακροδεξιές – ή και “ημιφασίζουσες” - αντιλήψεις ως “διάδοχες” καταστάσεις!

Επίσης, δεν πρέπει να περνάει καθόλου απατήρητο το γεγονός ότι αυτοί οι ίδιοι “κύκλοι” συνδυάζουν την έρπουσα ακροδεξιά προπαγάνδα με μια έντονη επιθετικότητα κατά της Αριστεράς!

Άλλωστε η παρουσία ακροδεξιών, παραθρησκευτικών πυρήνων, καθώς και ακραία εθνικιστικώναντιλήψεων σε λαϊκές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις του τελευταίου διαστήματος (οι οποίες παρατηρούνται εν μέρει και στα γήπεδα) πρέπει αν μη τι άλλο να προβληματίσει και να ανησυχήσει, όσο κι αν τέτοιες αντιλήψεις είναι περιθωριακές και σε καμία περίπτωση δεν δίνουν αυτές τον τόνο στις λαϊκές αντιδράσεις.

Πάντως, δε θα πρέπει να υποτιμούμε το ενδεχόμενο κάποιοι κύκλοι του κατεστημένου στο εσωτερικό και το εξωτερικό να θέλουν να ενισχύσουν μια ακροδεξιά απόφυση στην κοινωνία, ίσως και στο πολιτικό σκηνικό, θεωρώντας πιθανόν ότι μπορεί να τη χρησιμοποιήσουν ως “μπαμπούλα” και το “σιδερένιο αντίβαρο” για να διατηρήσουν το status quo των μνημονιακών επιλογών!

Αυτή την ώρα, η Αριστερά έχει μεγάλη ευθύνη. Διότι αν δεν μπορέσει να συμπαραταχθεί για να δώσει εναλλακτική λύση στη χώρα, στη βάση ενός ριζοσπαστικού προοδευτικού προγράμματος σοσιαλιστικής προοπτικής (με αφετηρίες τη “στάση πληρωμών” στο χρέος και την “έξοδο από το ευρώ”, που αποτελούν τη μόνη απάντηση σε Τρόικα και μνημόνια), τότε ο κίνδυνος να διαμορφωθούν ακροδεξιά ανορθολογικά ρεύματα ως απάντηση στα σημερινά αδιέξοδα, αλίμονο, είναι παραπάνω από ορατός! “Οι καιροί ου μένετοι”!

iskra.gr

Αλ. Παπαρήγα: "Ναι στη λαϊκή οργή αλλά με συνειδητή επιλογή" (Ηχητικό)

 

"Δεν φοβόμαστε καθόλου την απόλυτα φυσιολογική λαϊκή αντίδραση η οποία πρέπει να μετατραπεί σε μία συνειδητή επιλογή όπου ο λαός θα καθορίσει που θα πάνε τα πράγματα", ήταν τα πρώτα λόγια της Αλέκας Παπαρήγα μιλώντας στη πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

"Απορρίπτω την άποψη “κάτι να γίνει” για να η φουσκώσει το ποτάμι της λαϊκής αντίδρασης. Πρέπει να φουσκώσει. Εμείς δεν βλέπουμε τις εκλογές σαν το κλειδί της λύσης ούτε σαν μέτρο εκτόνωσης του λαού. Είναι ένα μετερίζι και οι εκλογές και εμείς συμφωνούμε να γίνουν εκλογές", σημείωσε η Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ υπογραμμίζοντας με σαφέστατες αιχμές για το ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα της Αριστεράς: "Οποιαδήποτε κυβέρνηση να έρθει με 10 σημαίες, αριστερές, επαναστατικές, όταν τα μονοπώλεια που θα γίνουν τώρα ακόμη πιο ισχυρά, που κυριαρχούν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, τότε αυτή η κυβέρνηση ή θα υποταχθεί σε αυτούς ή δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα του λαού..."

Μιλώντας για τις αντιδράσεις του κόσμου κατά τη διάρκεια των παρελάσεων της 28ης Οκτωβρίου και τις αποδοκιμασίες κατά του Κάρολου Παπούλια η κ. Παπαρήγα απάντησε πως, "είναι δευτερεύων το γεγονός ματαίωσης της παρέλασης μπροστά στο δράμα που περνάει ο ελληνικός λαό. Εμείς τον όρο “προδότες” δεν το χρησιμοποιούμε ούτε για τα κόμματα ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, όταν εκχωρούν κυριαρχικά δικαιώματα γιατί το κάνουν μέσα στο πλαίσιο που βρίσκονται πολιτικά, του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. Ακούστηκαν όμως και άλλα συνθήματα, όπως "και οι 300 στη κρεμάλα"... Ακροδεξιά φασιστοειδή κτλ...Υπήρχαν συγκεκριμένοι θύλακες που αναπαρήγαγαν την πλατεία Συντάγματος, την πάνω και τη κάτω..."

Ακούστε τη συνέντευξη:

left-news

Ράσα, κελεμπίες και μπίζνες

Της ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ

Το παγκάρι... πρόδωσε τους ιεράρχες. Το ίδιο και οι μετοχές, που τόσα χρόνια έπαιζαν νομίζοντας ότι είναι ακλόνητες. Το «κούρεμα» που επέρχεται θα σαρώσει και τα ομόλογα του Δημοσίου που διαθέτει η Εκκλησία. Τα έσοδα από την έκθεση κάθε λογής ιερών λειψάνων μειώθηκαν δραστικά. Και τώρα, οι ιεράρχες αναζητούν λύσεις για να κλείσουν τις «μαύρες» τρύπες που εμφανίζονται σε όλα τα «ιερά ταμεία».

Ο Ιερώνυμος είχε απευθείας συνομιλίες με τον ηγέτη του Κατάρ, σίγουρος ότι η συνεργασία τους για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας θα προχωρήσει.Ο Ιερώνυμος είχε απευθείας συνομιλίες με τον ηγέτη του Κατάρ, σίγουρος ότι η συνεργασία τους για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας θα προχωρήσει.

Η οικονομική στενότητα αναγκάζει πλέον τον ίδιο τον αρχιεπίσκοπο να αναζητήσει κεφάλαια παντού. Κατ' αρχάς στην Κίνα όπου συμφωνήθηκαν επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά. Ακολούθησε το Κατάρ το οποίο ο αρχιεπίσκοπος επισκέφθηκε πρόσφατα συζητώντας επικερδείς συμφωνίες και συνεργασίες προκειμένου να αξιοποιηθεί η περιουσία που κατέχει. Περιουσία που εξακολουθεί να είναι τεράστια, πλην όμως παραμένει ανενεργή και χωρίς άμεσα οφέλη. Σειρά έχει η Ρωσία, την οποία αντιπροσωπεία της Εκκλησίας θα επισκεφθεί αμέσως μόλις κλείσουν οι συμφωνίες με το Κατάρ.

Ετσι, με επίκεντρο και την οικονομική κρίση, το «παζάρι» που γίνεται είναι απλό: «Δώστε στην Εκκλησία τα ακίνητα που είναι δεσμευμένα για να τα αξιοποιήσει και να δώσει κι αυτή με τη σειρά της στο λαό, αυτές τις κρίσιμες στιγμές».

Στο Κατάρ ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος έμεινε δυο ημέρες και είχε συνομιλίες απευθείας με τον ηγέτη του, σεΐχη Αλ Θάνι. Η κυβέρνηση ήταν πλήρως ενήμερη για τις επαφές του αρχιεπισκόπου, ο οποίος είχε μαζί του στο Κατάρ τον μητροπολίτη Ελασσόνος Βασίλειο, πρόεδρο των Οικονομικών Υπηρεσιών της Εκκλησίας και τον επίσκοπο Διαυλείας Γαβριήλ Παπανικολάου, που είναι γνωστό ότι έχει στενές σχέσεις με υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη και παράγοντες του υπουργείου Εξωτερικών.

Ετσι, λίγο μετά το «πάγωμα» των επενδυτικών συμφωνιών της κυβέρνησης με το Κατάρ, η πρωτοβουλία της Εκκλησίας αναμένεται να αναθερμάνει το ενδιαφέρον για συνεργασία. Αν τελικά το σχέδιο αυτό ευοδωθεί, εκκλησιαστικοί και κυβερνητικοί παράγοντες προσδοκούν ότι θα φέρει επενδύσεις, «ζεστό» αραβικό χρήμα και εκατοντάδες θέσεις εργασίας.

Η Εκκλησία ενδιαφέρεται κυρίως για την αξιοποίηση οικοπέδων-φιλέτων, στα οποία οι Αραβες μπορούν να επενδύσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κρατικά στελέχη του Κατάρ παρουσίασαν μια «βεντάλια» έργων (ξενοδοχεία, γραφεία, φωτοβολταϊκά πάρκα) και ζήτησαν λεπτομερή κατάλογο των περιοχών με τα ακίνητα της Εκκλησίας. Εκκλησιαστικός παράγοντας δήλωσε στην «Κ.Ε.» ότι «οι συνομιλίες βρίσκονται σε πολύ σοβαρό, αλλά πρώιμο στάδιο, ωστόσο είναι σημαντικό ότι γίνονται στο ανώτατο επίπεδο και όχι με χαμηλόβαθμα στελέχη».

Αίσθηση προκάλεσε πάντως η συνάντηση που είχε στο αραβικό εμιράτο ο αρχιεπίσκοπος με τον επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, χορηγό της ΜΚΟ της Εκκλησίας «Αποστολή». Ο κ. Λαυρεντιάδης πήγε στο Κατάρ ως προσκεκλημένος στο διαθρησκευτικό συνέδριο που έγινε εκεί, με την ιδιότητά του ως «Αρχοντος» του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Ενα από τα ακίνητα που η Εκκλησία επιθυμεί διακαώς να εκμεταλλευθεί είναι το υπουργείο Παιδείας στην πλατεία Συντάγματος. Το ενοίκιο που εισέπραττε η Εκκλησία όσο ήταν νοικιασμένο το κτίριο ανερχόταν σε περίπου 800.000 το μήνα. Τώρα, υπολογίζεται ότι αν αξιοποιηθεί θα αποδώσει τουλάχιστον ένα εκατ. ευρώ το μήνα.

Συγχρόνως, οι εκτάσεις στη Βουλιαγμένη είναι η «τούρτα» που μπορούν να αξιοποιήσουν τα αραβικά κεφάλαια. Και όπως επισήμανε στην «Κ.Ε.» παράγοντας της εκκλησίας: «Ο αρχιεπίσκοπος δεν θα πήγαινε στο Κατάρ αν δεν ήταν τουλάχιστον βέβαιος ότι η συνεργασία με τους Αραβες θα προχωρήσει. Φυσικά, δεν μπήκαν υπογραφές, διότι πρέπει να ενημερωθεί προηγουμένως η Ιερά Σύνοδος στις αρχές Νοεμβρίου από τον ίδιο τον αρχιεπίσκοπο».

Τα οικονομικά και επιχειρησιακά ανοίγματα όμως της Εκκλησίας προς τον επιχειρηματικό κόσμο έχουν ήδη αρχίσει με τα σχέδια για δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων στην περιοχή που ανήκει στη Μονή Πεντέλης, σε συνεργασία με κινέζους επενδυτές. Η έκταση που θα χρησιμοποιηθεί για φωτοβολταϊκό πάρκο είναι περίπου 3.000 στρέμματα από το σύνολο των 25.000, και το ύψος της επένδυσης υπολογίζεται σε 1 δισ. ευρώ. Τα 22.000 στρέμματα που θα απομείνουν θα αναδασωθούν από τους ίδιους τους επενδυτές του έργου, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι όμιλοι επιχειρήσεων...

Πάνω από 800 είναι τα ακίνητα της Εκκλησίας σε κεντρικά σημεία των μεγάλων αστικών κέντρων, πολλά από τα οποία θα μπορούσε να εκμεταλλευθεί ποικιλοτρόπως, με τη βοήθεια των «πετροδολαρίων».

Τα 11 στρέμματα που διαθέτει η Εκκλησία στο Κολωνάκι και συγκεκριμένα στην οδό Δεινοκράτους, δεν φαίνεται ότι θα αποφέρουν κάποιο όφελος, μια και η αμερικανική πρεσβεία που βρίσκεται κοντά έχει «μπλοκάρει» κάθε σχέδιο για ανέγερση ξενοδοχείων, γραφείων κ.λπ. Ετσι, η Εκκλησία αποφάσισε να δημιουργήσει εκεί συγκρότημα κτιρίων που θα στεγάσει το ιστορικό αρχείο της Ιεράς Συνόδου.

*Μπορεί κάποιοι ακόμη και μέσα στην Εκκλησία να διαμαρτυρηθούν για τις «ιερές μπίζνες» με Αραβες, Κινέζους και Ρώσους. Αν όμως η Εκκλησία τα καταφέρει, τότε θεωρείται βέβαιο πως θα δημιουργηθούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας, ενώ θα υπάρξουν οφέλη και για το λαό, έστω και αν η Εκκλησία λάβει τη μερίδα του λέοντος. Ισως τελικά να αποδειχθούν καλύτεροι μάνατζερ οι αρχιερείς απ' ό,τι τα προβεβλημένα στελέχη της κυβέρνησης που απέτυχαν να συνάψουν επικερδείς συμφωνίες. Ο Θεός ας βάλει το χέρι Του...

«Όχι στο Ναι των υποταγμένων. Ναι στο Όχι των γενναίων»

Την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, για «να σταματήσει η ουσιαστικά πραξικοπηματική δράση της παρούσης κυβέρνησης», ή ακόμη και την παραίτησή του ζητεί ο Μίκης Θεοδωράκης.

Μίκης ΘεοδωράκηςΜίκης Θεοδωράκης Με δήλωσή του στην «Ε», με αφορμή την επέτειο του ΟΧΙ, αναφέρει τα σημαντικά ΟΧΙ «στην προσβολή του ελληνικού λαού». Ολόκληρη η δήλωση έχει ως εξής:

Το Οχι του 1940 είναι μία από τις ιερότερες παρακαταθήκες του ελληνικού έθνους. Ενα ιδεώδες που θα πρέπει να το σεβόμαστε, όχι μόνο με γιορτές και παράτες, αλλά με την καθημερινή μας στάση και συμπεριφορά και που κυρίως θα πρέπει να το σέβεται και να το τιμά με τη στάση της και κάθε της πράξη η εξουσία. Το Οχι είναι κανόνας ζωής για τους κοινούς θνητούς και μέτρο αξίας και εντιμότητας για τους αξιωματούχους. Κυρίως όταν πρόκειται για θέματα και περιπτώσεις που αφορούν την τιμή και τα συμφέροντα του λαού.

Οχι στην εξαπάτηση του λαού.

Οχι στο ψέμα και στη διαφθορά.

Οχι στην ατιμωρησία υπουργών και άλλων ισχυρών.

Οχι στην παραβίαση του Συντάγματος.

Οχι στην εθελοντική παράδοση μέρους της εθνικής μας ακεραιότητας σε ξένους.

Οχι στην εξόντωση των εργαζομένων.

Οχι στην ερήμωση της χώρας.

Οχι στο πρόσφατο «Ναι σε όλα», που καθιστά τη χώρα υποτελή, αναγκασμένη να ξεπουλήσει τον εθνικό μας πλούτο.

Και τέλος,

Οχι στην προσβολή ενός ολόκληρου λαού. Γιατί προσβολή είναι το να τολμούν να του λένε «σε πήραμε από το 120% του ΑΕΠ και αφού σου αλλάξαμε τα φώτα, σε ρεζιλέψαμε στους ξένους, σε φτωχύναμε, σε διαλύσαμε και σε εξοντώσαμε ολοκληρωτικά, μετά είπαμε το Ναι στη Μέρκελ, γιατί υποτίθεται ότι θα μας βοηθήσει να σε οδηγήσουμε στο σημείο απ' όπου σε παραλάβαμε, δηλ. στο 120% του ΑΕΠ».

Δηλαδή σε βασανίζουμε δώδεκα ολόκληρα χρόνια (κι αν τελικά θα είναι δώδεκα), χωρίς κανένα λόγο. Εκτός φυσικά κι αν μέσα σ' αυτό το διάστημα καταφέρουν να μας ξεπουλήσουν και πάλι ολοκληρωτικά και να μας μεταβάλουν στο υπ' αριθμόν 1 προτεκτοράτο του Δ' Ράιχ. Μας τύλιξαν μέσα σε ένα «Μηδενικό», για ποιο λόγο; Ασφαλώς αυτοί και τα αφεντικά τους θα γνωρίζουν το λόγο, όμως δεν μας τον λένε, με την ελπίδα ότι έως τότε θα μας έχουν μεταβάλει σε φυτά...

Οχι, κύριε Πρόεδρε, να ανέχεστε να μας κυβερνά και να δεσμεύει το μέλλον της χώρας μια ομολογουμένως κυβερνητική μειοψηφία. Και εάν ακόμα το Σύνταγμα, μετά την αναθεώρησή του από τον Ανδρέα Παπανδρέου δεν σας δίνει το δικαίωμα να διαλύσετε τη Βουλή και να προκηρύξετε εκλογές, εν τούτοις έχετε το ηθικό - προσωπικό σας ανάστημα και λόγω του ανωτάτου αξιώματος που κατέχετε και λόγω της προσωπικής σας ιστορίας, να παρέμβετε για να σταματήσει η ουσιαστικά πραξικοπηματική δράση της παρούσας κυβέρνησης. Και στο κάτω κάτω, ως έσχατη λύση, υπάρχει πάντα ο έντιμος δρόμος της παραίτησης, που θα ήταν ένα ηχηρότατο ράπισμα στο πρόσωπο όλων αυτών που καταστρατηγούν το Σύνταγμα οδηγώντας τη χώρα στην καταστροφή της.

Πώς είναι δυνατόν να ζητούν οι σημερινοί κυβερνώντες να τους σεβαστεί ένας λαός που περιμένει το παράδειγμά τους, όταν όλοι ανεξαιρέτως οι υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία του πολιτεύματος και του κράτους αρνούνται να εφαρμόσουν και να επιβάλουν το ζωτικό Οχι σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή και την τιμή του λαού και του έθνους; Οταν τον εμπαίζουν έχοντας καταντήσει αυτό το μεγάλο Οχι μια τυπική φιέστα, όταν η καθημερινή τους συμπεριφορά βρίσκεται σε μια συνεχή διάσταση μαζί του;

Σέβομαι τους θεσμούς, όταν και εκείνοι σέβονται τα ιερά και τα όσια του λαού αναγνωρίζοντάς τον -με πράξεις και όχι μόνο με λόγια- ως υπέρτατη αξία ανώτερη κι από τον ανώτατο αξιωματούχο. Και ο λαός θέλει ειδικά οι κυβερνήτες του να είναι πιστοί θεματοφύλακες της εθνικής τιμής και ακεραιότητας και όχι φορείς τού Ναι και της υποταγής που μας επιβάλλεται εδώ και δύο χρόνια. Οσοι δεν κατάλαβαν ακόμα ότι αυτοί είναι οι λόγοι που μας κατεβάζουν στους δρόμους, θα είναι άξιοι της τύχης τους.

Η οργή του λαού οφείλεται στο γεγονός ότι η στάση τους απέναντι στα συμφέροντα του λαού και του έθνους βρίσκεται σε ριζική αντίθεση με το νόημα τού Οχι.

Εκείνοι τότε είπαν Οχι αψηφώντας τις θυσίες και το θάνατο. Αυτοί σήμερα υποτάσσονται με δειλία και ανικανότητα στο Ναι. Επομένως δεν έχουν σχέση με το Οχι του λαού των γενναίων αλλά εκφράζουν το Ναι των δειλών και των συμβιβασμένων.

Εκείνοι αρνήθηκαν να δώσουν έστω και ένα τετραγωνικό εκατοστό ελληνικής γης. Αυτοί τους προσφέρουν το σύνολο της εθνικής επικράτειας.

Ανήκουν στο Ναι και όχι στο Οχι.

Το Οχι ανήκει στους ελεύθερους και ανεξάρτητους Ελληνες.

Αθήνα, 29.10.2011

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

enet.gr

Β. Λέκκας: Μας κυβερνούν προδότες, ξεπουλημένα τομάρια.

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο που παραθέτουμε. Θα ακούσετε τον τραγουδοποιό Βασίλη Λέκκα να δηλώνει ότι «είναι έτοιμος να κάνει κάποια βίαιη πράξη» αφού μας κυβερνούν «επιεικώς προδότες, ξεπουλημένα τομάρια» άτομα που αποτελούν μια «εταιρία δολοφόνων εισαγόμενη». Παράλληλα ακούστε τον καλλιτέχνη να ερμηνεύει με συγκλονιστικό τρόπο το τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου «Μάνα μου Ελλάς».

Το πάθος για το χρήμα σε κάνει Παύλο Τσίμα...

Αυτό το σύνθημα, γραμμένο πάνω στους τοίχους της Αθήνας, μου ήρθε στο μυαλό όταν ο Τσίμας παραπληροφορούσε με τους συνενόχους του, δήθεν δημοσιογράφους, το Ελληνικό κοινό στο δελτίο των οκτώ του MEGA σήμερα Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2011, λέγοντας ότι και πολιτικός που δεν ψήφισε το μνημόνιο (δεν έχει σημασία την στιγμή αυτή να αναφέρω το όνομά του) αποδοκιμάστηκε από...
ομάδες πολιτών.

Όταν ο άνθρωπος αγανακτισμένος απαίτησε, με τηλεφωνική παρέμβαση, διόρθωση των λεγομένων του δελτίου, οι «δημοσιογράφοι» είχαν να πουν … «αυτό είναι καλό» … και δεν τρέχει τίποτα.

Ούτε αναγνώριση για το ψέμα ούτε μια συγγνώμη στον ίδιο τον άνθρωπο αλλά και στο κοινό πάνω στο οποίο συστηματικά ασελγούν!

Πηγή

Συνεχίζουν οι μαθητές να μην έχουν βιβλία...

Σοβαρές οι επιπτώσεις για τους μαθητές της Γ΄Λυκείου
Συνεχίζουν να μην έχουν βιβλία οι μαθητές τόσο των Γυμνασίων όσο και των Λυκείων της Αρκαδίας αλλά και της χώρας στο σύνολό της, παρά το γεγονός ότι υπήρχε διαβεβαίωση από τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς ότι μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα έχουν δοθεί όλα τα βιβλία. Και για κάποιους μαθητές οι επιπτώσεις μπορεί να είναι μικρότερες σε αντίθεση με τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου που θα δώσουν Πανελλήνιες εξετάσεις και κάνουν μάθημα χωρίς βιβλία με φωτοτυπίες.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΕΔΒ από τα βιβλία της Γ' Λυκείου σε έλλειψη είναι τα Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης, η Φυσική Θετικής Κατεύθυνσης, που βρίσκεται στο τελικό στάδιο παραγωγής,
τα Λατινικά και οι Αρχές Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, τίτλος ο οποίος ανατέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε «ανάδοχο υψηλών επιδόσεων, ώστε να παραδοθεί άμεσα».Σε έλλειψη βρίσκονται επίσης δύο τίτλοι γενικής παιδείας που έχουν χαρακτηριστεί σημαντικοί, τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και τα Μαθηματικά- Στοιχεία Στατιστικής, δεύτερο μάθημα βαρύτητας για το 5ο επιστημονικό πεδίο και δεύτερο σε προτιμήσεις μάθημα επιλογής μεταξύ των υποψήφιων όλων των κατευθύνσεων. Παρόμοια είναι η εικόνα και για τηΒ' Λυκείου. Δεν υπάρχει ακόμη κάλυψη σε τίτλους που εντάσσονται στη διαδικασία των Πανελλαδικών, όπως Λατινικά και Αρχές Φιλοσοφίας, αλλά και σε σημαντικούς τίτλους γενικής παιδείας, όπως Άλγεβρα, Έκφραση - Έκθεση και Βιολογία. Σύμφωνα με τον ΟΕΔΒ, το συνολικό ποσοστό πλήρωσης των αναγκών βρίσκεται σήμερα στο 42%. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους σημαντικούς τίτλους είναι 55%. Ενώ και για τα Γυμνάσια υπάρχει αντίστοιχη κατάσταση ενώ καλύτερα είναι πλέον τα πράγματα για τα Δημοτικά όπου το πρόβλημα δεν ήταν τόσο σοβαρό. Οι μαθητές τελούν εν αναμονή των εξελίξεων, ενώ μετά το τέλος των καταλήψεων έχουν προχωρήσει και οι διαδικασίες για την εκλογή των 5μελών και 15μελών συμβουλίων των σχολείων ώστε να υπάρχει θεσμική εκπροσώπηση στις απαιτήσεις των παιδιών.

πηγή

Μαθητές ΕΠΑΛ Λουτρακίου: Γιατί γυρίσαμε την πλάτη στους επισήμους

Μαθητές του ΕΠΑΛ Λουτρακίου ζήτησαν να μιλήσουν για τη στάση τους στην παρέλαση.

Με προσέγγισαν 3 μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Λουτρακίου (ο ένας εξ αυτών γιός πολύ καλού φίλου μου που ήταν παρών), και ζήτησαν να τους αφιερώσω πέντε λεπτά. Καταρχήν με ενημέρωσαν ότι σέβονται τον αγώνα απέναντι στον πολιτικό παραλογισμό των τελευταίων ετών και στην προσπάθεια που κάνω να ενημερώσω τον κόσμο μέσα από την αρθογραφία μου στο τοπικό, αλλά και το πανελλαδικής εμβέλειας blog που διαχειρίζομαι και συμμετέχω.
Μετά από 3-4 λεπτά συζήτησης γύρω από τα πολιτικά και την άποψη μου για το εγγύς μέλλον, κατόπιν της ερώτησης τους, η συζήτηση στράφηκε στην παρέλαση.
Όπως με ενημέρωσαν, η αντίδραση τους -όπως και του Λυκείου Λουτρακίου, κατά δήλωση τους- ήταν η ηπιότερη από αυτές που είχαν προγραμματίσει, αφού δεν υπήρχε κάποιος εκπρόσωπος της κυβέρνησης, αφήνοντας υπόνοιες ότι εφόσον παρίστατο στην εξέδρα κάποιος π.χ βουλευτής της
περιοχής, οι αντιδράσεις θα ήταν εντονώτερες.
Η πρόθεση τους δεν ήταν να στοχοποιήσουν την δημοτική αρχή (αφού όπως είπαν "όποια και να ήταν θα κάναμε το ίδιο"), ούτε να περιορίσουν την ένδειξη διαμαρτυρίας τους και αντίθεση τους στα τοπικά δρώμενα.Ο στόχος ήταν "να γυρίσουμε την πλάτη στην εξουσία, όπως ακριβώς την έχει γυρίσει και αυτή με την πολιτική τους στην παιδεία, στην δυνατότητα εργασίας και γενικά στην χώρα".
Αναφέρθηκαν στα φετινά προβλήματα με την έλλειψη βιβλίων, με την έλλειψη καθηγητών, με την ανυπαρξία κονδυλίων και υποστήριξης από το κράτος για εξαρτήματα των εργαστηρίων του για την πρακτική τους, αλλά και για τις ελλείψεις στο σχολείο, οι οποίες είναι αποτέλεσμα όλων των δημοτικών και πολιτειακών αρχών.
Αναφέρθηκαν επίσης σε συμμαθητές τους ή σε πρόσφατα αποφοίτους οι οποίοι "λιώνουν στην δουλειά με 200-210 ώρες μηνιαίως για 550 ευρώ" και οι οποίοι αναγκάζονται να ζητάνε χαρτζιλίκι και να μένουν με τους γονείς τους, οποίοι όμως με την σειρά τους έχουν "υποστεί και αυτοί τις συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής και αδυνατούν να βοηθήσουν όπως θα έπρεπε".
Χαιρέτισα τον φίλο μου και τους 3 μαθητές, και άφησα την ωραία αυτή παρέα και συζήτηση με την κατάθλιψη που σου δημιουργεί η απόγνωση στην φωνή νέων, ζωντανών, φιλόδοξων και αδημονούντων να ζήσουν και να δημιουργήσουν νέων.
ΠΗΓΗ

"ΚΟΜΑΝΤΑΝΤΕ ΚΑΡ ΠΑΠΟΥΛΙΑ"

Κάρολος Παπουλιας:

Εγώ σε ηλικία 15 ετών ήμουν αντάρτης και πολεμούσα τον φασισμό!

Ακούγοντας αυτές τις λέξεις του συντρόφου Παπουλια ντράπηκα για όσα έχω σούρει κατά καιρούς στον πρόεδρο.
Έναν αντάρτη είχαμε λοιπόν στην "οικογένεια μας" (που λέει και ο Λουκιανός), και μείς τι κάναμε; Ψάχναμε ξένα σύμβολα να δυναμώσουν τον αγώνα μας. Και το "σύμβολο" τύχαμε διπλά μας.

Ψάχναμε σε ξένες χώρες και μακρινές ηπείρους την ώρα που το "σύμβολο" βρισκόταν πέντε στάσεις με το λεωφορείο από το σπίτι μας η δυο στάσεις με το μετρό. Πραγματικά ντράπηκα. Θέλοντας λοιπόν να βεβαιωθώ ότι ο σύντροφος Κάρολος δεν υπολείπεται σε τίποτα από άλλους επαναστάτες που μονοπωλούν το ενδιαφέρον, στράφηκα στο διαδίκτυο.

Πατώντας λοιπόν στο google τη λέξη ΤΣΕ (τι άλλο θα μπορούσα να αναζητήσω;) μου έβγαλε ένα ωκεανό από πληροφορίες για τον κουμάνταρε. Έμενα όμως ένα πράγμα με ενδιέφερε να μάθω. Τι έκανε ο Τσε όταν ο Κυρ πολεμούσε τον φασισμό;

Αι εκεί έφαγα τη μεγάλη σφαλιάρα και η ντροπή μου μεγάλωσε. Γνωρίζοντας την ηλικία του συντρόφου Κυρ, η χρονολογία που έπρεπε να ψάξω για τη δράση του Τσε ήταν το 1944. Όταν δηλαδή βρισκόταν στην ιδία ηλικία με τον σύντροφο Παπουλια.

Η πρώτη σελίδα που βρήκα για την βιογραφία του Τσε ήταν στο Βικιπαιδεια.
Σας το μεταφέρω οπως γραφεται στην εν λογω σελιδα χωρις δυστυχως να μπορω να σας μεταφερω την εικονα της απογοητευσης και της ντροπης που εναλλασονταν στο προσωπο μου.

Ο Ερνέστο Γκεβάρα γεννήθηκε στο Ροζάριο της Αργεντινής, γιος της Σέλια ντε λα Σέρνα και του Ερνέστο Γκεβάρα Λιντς, το μεγαλύτερο από τα συνολικά πέντε παιδιά της οικογένειας. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό γέννησής του, γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου 1928.

Δηλαδή ενα χρονο μεγαλύτερος απο τον συντροφο Καρ.

To 1942 εγγράφηκε στο δημόσιο λύκειο Ντέαν Φούνες της Κόρδοβα. Οι σχολικοί του βαθμοί υπήρξαν πολύ καλοί στη λογοτεχνία, την ιστορία και τη φιλοσοφία, αλλά και πολύ κακοί στην αγγλική γλώσσα, τα μαθηματικά και τη φυσική ιστορία. Το 1948 γράφτηκε στην ιατρική σχολή του πανεπιστημίου του Μπουένος Άιρες, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 1953, χωρίς όμως να ακολουθήσει την κλινική πρακτική που απαιτούταν προκειμένου να είναι σε θέση να εξασκήσει το επάγγελμα του γιατρού.

Δηλαδη τον καιρο που ο συντροφος Παπουλιας μαχονταν τον φασισμο, ο Τσε ηταν ακομα σχολιαροπαιδο.

Δεν χρειαζομουν τιποτα αλλο.
Εκλεισα τη σελιδα μονολογωντας με πικρια: Τελικα ειναι αληθεια.

Όταν ο Τσε πηγαινε, ο Καρ γυριζε.

Και μας για ακόμα μια φορά μας έφαγε η ξενομανία. Ακόμα και στα συμβολα του αγώνα.

Τιμή και δοξα στον επαναστάτη " ΚΟΜΑΝΤΑΝΤΕ ΚΑΡ ΠΑΠΟΥΛΙΑ"

Να και ο αντάρτης Παπούλιας…

antartes

Συνέντευξη Πανούση με Τσάκα!

Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

Μήνυμα του ΕΠΑΜ για την 28η Οκτωβρίου

Ο λαός σήμερα αποκατέστησε, αυθόρμητα σε μεγάλο βαθμό, το αληθινό νόημα της 28ης Οκτωβρίου. Δεν επέτρεψε στο δωσίλογο πολιτικό σύστημα να εμφανιστεί ως τιμητής των αγώνων του. Διατράνωσε το δικό του ΟΧΙ ενάντια στην μετατροπή της χώρας του σε προτεκτοράτο. Διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να συνθηκολογήσει επειδή οι κρατούντες έδωσαν γη και ύδωρ στους σύγχρονους κατακτητές του. Ανέδειξε με τον δικό του τρόπο μια νέα εθνική ενότητα, που θεμελιώνεται στα πραγματικά συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας του, η οποία προορίζεται να μετατραπεί σε δουλοπάροικο της ληστοσυμμορίας που διαφεντεύει τις αγορές και την ευρωζώνη. Ο λαός και το έθνος δεν εκπροσωπείται από δοτούς θεσμούς και εκπροσώπους που ξέρουν μόνο να λειτουργούν ως βιτρίνα της νέας κατοχής.

Η φετινή επέτειος της 28ης Οκτωβρίου θα μείνει στην ιστορία. Μπορεί να συγκριθεί μόνο με την πρώτη φορά που γιορτάστηκε αυθόρμητα με συλλαλητήρια τον πρώτο χρόνο της ναζιστικής κατοχής. Έτσι καθιερώθηκε η επέτειος αυτή. Με το αίμα και τον αγώνα του λαού ενάντια στους κατακτητές και τους ντόπιους δωσίλογους. Δεν χρειάστηκε παρά μόνο ένα απλό σκίρτημά του για να αποκαλυφθεί ο συνασπισμός των σύγχρονων δωσίλογων (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ και εξαπτέρυγα) οι οποίοι έτρεξαν να μιλήσουν για «αμαύρωση» της εθνικής επετείου και για «ασέβεια προς τους θεσμούς» την ίδια στιγμή που συνδράμουν ενεργά στο ξεπούλημα της χώρας και στην απεμπόληση της εθνικής κυριαρχίας της με τρόπο που δεν τόλμησε να κάνει ο δικτάτορας Μεταξάς, ούτε καν οι δωσίλογες κυβερνήσεις της ναζιστικής κατοχής.

Όσο κι αν προσπαθούν οι κρατούντες και οι γυρολόγοι τους να τρομάξουν τον λαό με εμφυλιοπολεμικές κραυγές και απειλές περί «εθνικού διχασμού», με μεγάλη δυσκολία πια κρύβουν την γύμνια τους, την τρομακτική κοινωνική τους απαξίωση και την πρωτοφανή απομόνωσή τους. Φτιάχνουν σκιάχτρα για να αποτρέψουν το μοιραίο γι’ αυτούς, την ανατροπή τους από έναν λαό αποφασισμένο να διεκδικήσει την χώρα και την ζωή του.

Οι διαχωριστικές γραμμές χαράχτηκαν και το κυρίαρχο δίλημμα τέθηκε πια ξεκάθαρα: ή με τους σύγχρονους δωσίλογους και τα αφεντικά τους, ή με τον λαό για μια Ελλάδα ελεύθερη, δημοκρατική και ανεξάρτητη.

28 Οκτωβρίου 2011

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΜ

Ο Αλέξης Τσίπρας στο ΡΑΔΙΟ 9 σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί!!!!

 

Ο Αλέξης Τσίπρας στο ΡΑΔΙΟ 9 σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί!!!! Τι είπε για τους νταβατζήδες, τους τραπεζίτες, τον Παπανδρέου που φοβάται το Γουδή και τον Σαμαρά που τρέμει τις εκλογές!

Το Τραγούδι της ημέρας - Τόσο πικρό, τόσο αληθινό, τόσο επίκαιρο!

 

«Τρέλανε» το διαδίκτυο η… μούντζα του μαθητή!

Έγινε πρόσωπο της ημέρας κατά τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.
Ο παραστάτης του 3ου ΕΠΑΛ Λάρισας απέδωσε… ιδιαίτερες τιμές, κατά τη μαθητική παρέλαση, στους επισήμους όταν ύψωσε το χέρι του και έκανε την ελληνικότατη χειρονομία αυτή της μούντζας!
Κίνηση που τον έχει κάνει δημοφιλή τόσο στη πόλη του όσο και στις τάξεις του διαδικτύου. Ο νεαρός έχει γίνει θέμα συζητήσεων σε Facebook και Twitter καθώς δεν είναι λίγα τα σχόλια που λαμβάνει για τη πράξη του αυτή: «Να αγιάσει το χέρι του», «Μπράβο, στο παιδί! Έχει θάρρος», «Η νεολαία μας τελικά δεν κοιμάται», «Αυτός είναι σύγχρονος ήρωας», «Θα κάνουμε κίνημα να μην τιμωρηθεί με αποβολή το παιδί», «Η εθνική μας μούντζα»…

Δείτε το πανό πολιτικού περιεχομένου που ανάρτησαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ

-Τι έκανες στον πόλεμο Παπούλια;

 

Στις δηλώσεις που έκανε κατά την αποχώρηση του σήμερα ο Κάρολος Παπούλιας απο την παρέλαση, είπε με δάκρυα στα μάτια ότι κακώς τον χαρακτηρίζουν "προδότη", γιατί αυτός πολέμησε για την Ελλάδα το 1940, σε ηλικία 15 ετών.

Φαίνεται πως ο Πρόεδρος δεν
θυμάται καλά την ηλικία του, καθώς σύμφωνα με το Wikipedia, ο Παπούλιας γεννήθηκε το 1929, και το 1940 ήταν 11 ετών.

Τώρα αν ήταν αντάρτης στα 11 του χρόνια, είναι άλλο θέμα!

To σίγουρο όμως είναι ότι ο Παπούλιας έδωσε με επιτυχία άλλες ενδιαφέρουσες μάχες, όπως η συμβολή του στο να βγει ο Παπανδρέου από τη δύσκολη θέση για το «κωλόσπιτο» της Εκάλης.

Σύμφωνα με την φορολογική δήλωση του Ανδρέα Παπανδρέου ο Τζορτζ Χάλαγκ-οικογενειακός φίλος- και ο Κάρολος Παπούλιας ήταν από εκείνους από τους οποίους ο Παπανδρέου δανείστηκε για να χτισθεί η βίλα του πάθους του με τη Μιμή.

Για το αν πολέμησε η όχι ο Παπούλιας θα μπορούσε να μας δώσει τα φώτα ο Μανώλης Γλέζος ή όλοι εκείνοι οι ήρωες πολέμου που ζουν ακόμη και παρελαύνουν με περηφάνια τις αναμνήσεις τους, λαμβάνοντας μια πετσοκομμένη σύνταξη από το παρακράτος που ο Παπούλιας, ο Τσοχατζόπουλος, ο Τσουκάτος, ο Σημίτης, ο Γιωργάκης ο φίλος του Λούβαρη και του Ντόρη Μαργέλου με τη βίλα στη Πάρο, δημιούργησαν 37 χρόνια τώρα.

Καλά θα κάνει ο σιωπηλός Παπούλιας να μην προκαλεί με τις δηλώσεις τους σ αυτή τη τραγική συγκυρία.

Το θέαμα του Ανώτατου Άρχοντα της Εκκλησίας να σουλατσάρει στο Κατάρ με τον Λαυρεντιάδη, της διεφθαρμένης Proton Bank και του Παπούλια που αποκαλεί μειοψηφία τους πολίτες που βλέπουν τα παιδιά τους να λιποθυμούν στα σχολεία είναι η απόδειξη του ξεπεσμού της ψευδεπίγραφης Δημοκρατίας μας.

Επαναλαμβάνουμε ότι ο Παπούλιας λαμβάνει ως αποζημίωση 350000 ευρώ το χρόνο, 1000 ευρώ τη μέρα, ενώ ο Ιερώνυμος ασχολείται με το real estate του παγκαριού.

Ζήτω η Δημοκρατία…

Ο Έρωτας στα χρόνια του Facebook

Βαγγέλης Γεωργίου 

του Βαγγέλη Γεωργίου

Όταν τελειώσεις το απογευματινό σου νούμερο, κλειδώνεις το όπλο σου στον οπλοβαστό και μετά αναρωτιέσαι «θεέ μου τι κάνω τώρα; Άλλο ένα απόγευμα βαρετό μέσα στο στρατόπεδο». Ο Ν κάτι τέτοιο σκεφτόταν εκείνη την Τρίτη. Είχε κάνα πεντάμηνο ακόμα για να απολυθεί και η μόνη του διέξοδος –νόμιζε ότι- ήταν το laptop του.
Log in και στη συνέχεια «πίκι πίκι τσαν» και να μαστε. Μέσα σε λίγα δεύτερα βρέθηκε με 683 φίλους. Βέβαια μετά από ώρες liking, inboxing και youtubing έκανε add μια ξανθιά με προφίλ που προκαλούνε το ανασήκωμα του ενός φρυδιού. Τα κίνητρα του εδράζονταν στη δύναμη της «φυσικής». Αναπάντεχα όμως το αίτημα έγινε αποδεκτό και ξεκίνησε η κουβεντούλα. Είχαν κοινό επάγγελμα, κοινή αντίληψη του χιούμορ, ήταν και οι δύο αριστεροί και το «βασικό», ο Ν ανταποκρινόταν στις ζωδιακές ερωτήσεις της ξανθιάς. Μετά από ώρες πληκτρολόγησης τα οιστρογόνα της άρχισαν να «σκαρφαλώνουν» παίρνοντας τις σωστές απαντήσεις από τον τεστοστερονόπληκτο φαντάρο! Η «φυσική» του Ν ενέπνευσε την ιδανική «χημεία». Ο διάλογος έκλεισε ανταλλάσσοντας τηλέφωνα και μια καληνύχτα με τελίτσες.
3 ημέρες μετά τη γνωριμία, χτυπάει το κινητό του στρατιώτου μας. Ήταν εκείνη. Τον καλημέρισε και έπειτα του ξεφούρνισε ότι τον περίμενε έξω από το στρατόπεδο! Αυτός έκανε τον κόσμο άνω κάτω. Αν δεν του δίνανε άδεια, έστω και ένα υπηρεσιακό να λείψει λίγες ώρες να τη δει, θα ενοχλούσε το βύσμα ή θα έκανε μαντραπήδα! Δεν χρειάστηκε όμως. Τα κανόνισε καλά ο «παλιός» και βγήκε.
Όταν την είδε, να, τα πρώτα συμπτώματα: ιδρωμένες παλάμες, καρδιά ταμπούρλο και τσίτωμα! Ήταν ψηλή, χαμογελαστή με τα μαλλιά της πιασμένα κότσο και με ένα σκουλαρίκι στη μύτη… ένα φετίχ που δεν είχε προσέξει αλλά του άρεσε. Οι αμυδρές ατέλειες στην περιφέρειά της δεν είχαν πλέον σημασία. Η ηλεκτρονική γνωριμία τους είχε φέρει προ τετελεσμένων. Τα μειονεκτήματα γίνονται πλεονεκτήματα.
Η αρχική αμηχανία έφυγε μπαίνοντας στο αυτοκίνητό για την πόλη. Στη διαδρομή το αυτοκίνητο σταματάει. Υψώνει το χέρι της χαϊδεύοντας του το λοβό του αυτιού. Εκείνος «απάντησε» πειράζοντάς της τα πιασμένα μαλλιά και στη συνέχεια παραμερίζοντας τα της δίνει ένα αθόρυβο φιλί στον αυχένα. Ο τρόπος που έκλεψε το πρώτο φιλί την έκανε να ικετεύει για δεύτερο, για τρίτο, για όλα... Αλλαγή σχεδίων λοιπόν. Ένα ξενοδοχείο όποιας κατηγορίας. Η γνωριμία έπεται. Δεν ήξερε πώς να αρνηθεί αλλά ήξερε πώς να μη στερηθεί…
Μέχρι το βράδυ η λαγνεία είχε αντικατασταθεί από την απόλυτη έλξη. Οι μυρωδιές είχαν αναμιχθεί και οι ερωτικές αδεξιότητες συγχωρεθεί. Ξέχασαν ακόμα και να φάνε. Χωρίς να το καταλάβουν, όταν το ξημέρωμα της επόμενης μέρας αποχαιρετιστήκαν, ήταν ήδη στο στάδιο της προσκόλλησης.
Η ρουτίνα του στρατοπέδου χανόταν μόνο με δύο λεπτά τηλεφωνικής συνομιλίας με την ξανθούλα. Ένα απόγευμα όμως της τηλεφωνεί, χτυπάει 5 φορές και απαντάει μια αντρική φωνή! Ένα μίγμα θρησκευτικών και σεξιστικών αφορισμών έβγαιναν από το ακουστικό. «Η ατακτούλα είναι παντρεμένη και γω είμαι ο ΆΝΤΡΑΣ της»! και έπειτα τουτ τουτ τουτ τουτ..
Η ατακτούλα απεγνωσμένα απολογούνταν: «Μου κλέψανε το κινητό, δεν είμαι παντρεμένη». Εκείνος ανένδοτος, εκείνη αποφασισμένη. Επίμονα μηνύματα και απροειδοποίητα ταξίδια στην πόλη που υπηρετούσε ο λεγάμενος. Την προσκόλληση την αντικατέστησε η απογοήτευση και αυτή η τελευταία εκτοπίστηκε από το φόβο. «Κάτι δεν πάει καλά με τούτην εδώ». Ο αιφνιδιασμός δεν είναι πάντα υγιής αντιμετώπιση!
Έτσι οι φίλοι του γίνανε πάλι 683. Και τι θα πουνε οι mutual; Απολύτως τίποτα, γιατί έτσι είναι ο έρωτας στα χρόνια του facebook: χτίζεται και γκρεμίζεται ταχέως και «αναίμακτα».